Beantwoording Grapperhaus n.a.v. kamervragen Vera Bergkamp over blowverbod

Daaruit valt te concluderen dat er geen verandering komt aan het blowverbod en verbod op bezit van cannabis na 20.00.

0
kort geding wietproef initiatieven vloei pesticiden zware metalen blowverbod corona maatregelen grapperhaus
- Advertentie -

We maakten op 21 oktober bekend dat Vera Bergkamp (D66) kamervragen had gesteld naar aanleiding van het blowverbod en verbod op bezit van cannabis na 20.00. Vandaag heeft Grapperhaus in een brief geantwoord.

Grapperhaus beantwoord 7 vragen Vera Bergkamp (D66) over blowverbod en verbod op bezit cannabis na 20.00

De beantwoording van Grapperhaus is hieronder te lezen. Daaruit valt te concluderen dat er geen verandering komt aan het blowverbod en verbod op bezit van cannabis na 20.00.

Vraag 1: Bent u bekend met het bericht ”Grapperhaus zit ernaast met verbod op gebruik softdrugs’, stelt RUG-hoogleraar Jan Brouwer’?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 1:

Ja.
 
Vraag 2: Klopt het dat de volgende uitspraak in uw Kamerbrief van 19 oktober 2020 gebaseerd is op een arrest van de Hoge Raad d.d. 14 december 2004: “Aangezien men om softdrugs te gebruiken deze ook zal moeten bezitten, kan er in alle gevallen worden opgetreden tegen mensen die in de publieke ruimte (op enig tijdstip) met softdrugs worden aangetroffen, ook als men deze op dat moment aan het gebruiken is”?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 2:

Nee. De uitspraak is gebaseerd op het feit dat in de Opiumwet het bezit van softdrugs strafbaar is gesteld, en dat er volgens de Aanwijzing Opiumwet en de Richtlijn Strafvordering Softdrugs op dit verbod op bezit wordt gehandhaafd, ook bij hoeveelheden onder de vijf gram. De softdrugs worden dan in beslag genomen, en bij weigering wordt er vervolgd. Dit verbod op bezit kan niet ongedaan gemaakt worden door een joint aan te steken.

Vraag 3: Erkent u dat de Hoge Raad in een later arrest in 2015 heeft overwogen dat zijn eerdere uitspraak tot een misverstand heeft geleid, en dat de Hoge Raad heeft geëxpliciteerd dat in zijn oordeel uit 2004 niet besloten ligt dat ook het gebruiken van hasj strafbaar is gesteld?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 3:

Ja.

Vraag 4: Kunt u derhalve bevestigen dat u in uw Kamerbrief van 19 oktober 2020 ten onrechte hebt beweerd dat tegen het gebruik van softdrugs handhavend zou kunnen worden opgetreden vanwege verboden bezit op grond van de Opiumwet?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 4:

Nee. Er is in de brief niet geschreven noch bedoeld dat gebruik van softdrugs strafbaar zou zijn. Er is slechts aangegeven dat er tegen eenieder die met softdrugs wordt aangetroffen kan worden opgetreden.

Vraag 5: Bent u bereid dit met spoed recht te zetten in een nieuwe brief, daar het onhandig is hier lang een misverstand over te laten bestaan, temeer daar u in de genoemde Kamerbrief juist aangaf “helderheid” te willen scheppen over de werking van het gedoogbeleid en de handhaving van de Opiumwet?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 5:

Nee, mijns inziens is de bestaande brief helder. De beantwoording van deze vragen kan eventuele laatste restjes onduidelijkheid wegnemen.

Vraag 6: Kunt u voorts onderschrijven dat gemeenten wel per Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een lokaal bestuursrechtelijk verbod op het gebruik van alcohol of (soft)drugs kunnen instellen, ter bestrijding van mogelijke overlast?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 6:

Ja, ook dit wordt in de brief vermeld.

Vraag 7: Kunt u derhalve bevestigen dat het verzoek in de motie Van der Staaij c.s. om met spoed te bezien hoe het bezit en gebruik van softdrugs in de publieke ruimte tussen 20.00 uur en 07.00 uur verboden kan worden in feite niets toevoegt aan hetgeen lokaal reeds kan?

Antwoord van Grapperhaus op vraag 7:

Ja, zoals in de brief aangegeven kan aan het verzoek uit de motie tegemoet worden gekomen door gebruik te maken van bestaande bevoegdheden. Mogelijk brengt de motie bij lokale driehoeken onder de aandacht dat zij bestaande instrumenten kunnen gebruiken om de wens uit de motie uit te voeren.

Reactie Vera Bergkamp (D66) op beantwoording kamervragen

Via Twitter reageerde Vera Bergkamp (D66) als volgt op de beantwoording van de kamervragen over het blowverbod:

Ook stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod reageerde via Twitter.