WODC publiceert nulmeting Experiment gesloten coffeeshopketen

De nulmeting biedt inzicht in de situatie omtrent coffeeshops, cannabisconsumptie en leefomgeving in zowel interventie- als vergelijkingsgemeenten.

0

Een recent uitgevoerde nulmeting in de aanloop naar het Experiment gesloten coffeeshopketen biedt inzicht in de situatie omtrent coffeeshops, cannabisconsumptie en leefomgeving in zowel interventie- als vergelijkingsgemeenten. Het onderzoek, uitgevoerd door Breuer&Intraval, RAND Europe en het Trimbos-instituut in opdracht van het WODC en vorige week gepubliceerd, onthult vooral gelijkenissen tussen deze twee typen gemeenten.

Redenen voor bezoekers en aankoopgedrag

Bijna 75% van de ondervraagde bezoekers van coffeeshops rapporteerde het gebruik van cannabis gedurende minstens 20 van de laatste 30 dagen.

Verder gaf negen op de tien deelnemers aan dat ze cannabis (ook) rookten in de vorm van een joint gemengd met tabak.

In zowel interventie- als vergelijkingsgemeenten had circa 70% van de respondenten een hoog risico op een matige of ernstige cannabisgebruiksstoornis.

Ongeveer 10% van de respondenten in beide typen gemeenten meldde in de afgelopen twaalf maanden zich onwel te hebben gevoeld of een ongeluk te hebben gehad als gevolg van cannabisgebruik, waarbij de meest voorkomende klachten misselijkheid of angst- en paniekaanvallen waren.

Cannabisgebruik en leefomgeving

Ongeveer negen op de tien mensen die in de directe omgeving van een coffeeshop wonen of werken, melden een hoge mate van tevredenheid over hun leef- en werkomgeving (85% in interventiegemeenten en 93% in vergelijkingsgemeenten).

Hoewel meer dan de helft van de respondenten aangaf dat er in de zes maanden voorafgaand aan het onderzoek incidenten hadden plaatsgevonden waarbij zij of anderen mogelijk overlast zouden kunnen ervaren (voornamelijk gerelateerd aan verkeer, geluid en hinder van rondhangende personen), gaven zij vaker aan dat deze overlast niet direct aan de nabijgelegen coffeeshop werd toegeschreven.