WOO-verzoek openbaart meer dan 500 pagina’s over wietproef loting

Het vandaag gepubliceerde WOO-besluit openbaart communicatie in de periode vanaf 11 december 2020 tot 25 juni 2021.

0
kort geding wietproef initiatieven vloei pesticiden zware metalen blowverbod corona maatregelen grapperhaus
- Advertentie -

Eerder vandaag kwam het bericht vanuit de overheid dat de overgangsfase van het wietexperiment op 17 juni van start zal gaan. Maar dat was niet het enige. Op ongeveer hetzelfde moment werden namelijk vanwege een beroep op de Wet open overheid (Woo-verzoek) meer dan 500 pagina’s gepubliceerd aan informatie over de aanvraagprocedure en loting voor kandidaat-telers in het kader van de Wet Experiment gesloten coffeeshopketen.

WOO-besluit openbaart communicatie in de periode vanaf 11 december 2020 tot 25 juni 2021

In de beslisnota valt te lezen dat het aanvankelijk ging om de volgende informatie:

 1. Alle documenten en overige stukken die zien op communicatie in de periode vanaf 11 december 2020 tot 25 juni 2021 (datum indiening verzoek) tussen het ministerie en alle partijen die een aanvraag hebben gedaan voor een aanwijzing in de zin van artikel 5, eerste lid, van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen (hierna: partijen);
 2. Correspondentie tussen voornoemde partijen die ziet op onderwerpen zoals: ontbrekende stukken, ontbrekende (financiële) informatie, verlengen van termijnen om stukken aan te vullen, mogelijke maar nog niet definitieve teeltlocaties, overige vragen en antwoorden m.b.t. aanvragen van partijen waarbij sprake was van enig wettelijk gebrek in de ingediende aanvraag;
 3. Een overzicht van alle partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen afwijzingsbesluiten van het ministerie. Het gaat hierbij om bezwaren die zijn ingediend door partijen waarvan de aanvraag ( of aanvragen) al vóór de loting is (of zijn) afgewezen;
 4. Alle niet-geredigeerde documenten over c.q . van de ingelote partijen waarbij meer specifiek wordt verzocht om: de volledige aanvragen die ingelote partijen hebben ingediend, de (nieuwe) adviezen van burgemeesters m.b.t. (nieuwe) teeltlocaties van ingelote partijen van na 27 november 2020, alle correspondentie tussen het ministerie en ingelote partijen vanaf 11 december 2020 tot 25 juni 2021, ingediende bezwaarschriften van ingelote maar nadien afgewezen partijen, de BIBOB-uitslagen van ingelote partijen, de wijzigingen in de bedrijfsstructuur van de partijen na de loting, de reeds genomen aanwijzingsbesluiten; en
 5. Alle documenten en overige stukken die zien op communicatie in de periode van 11 december 2020 tot 25 juni 2021, tussen het ministerie (ambtenaren) en de betrokken ministers c.q. andere bewindspersonen. Dit is inclusief reacties, commentaren en/of instructies van de betrokken bewindspersonen.

Daarna heeft op 9 september 2021 een preciseringsgesprek plaatsgevonden tussen de indiener en de ambtenaar. Waarbij het verzoek werd gedaan om punt vijf te preciseren, namelijk:

Alle documenten en overige stukken (e-mails, memo’s, nota’s, verslagen, brieven,
rapporten, notulen, sms-berichten, WhatsApp-berichten etc.) die zien op
communicatie in de periode van 1 december 2020 tot 25 juni 2021, tussen hogere
ambtenaren van het ministerie (bijvoorbeeld bewindspersonen en de
verantwoordelijke directieleden) en de ministers (dan wel bewindspersonen
namens de ministers).

Hierbij gaat het met name ·om communicatie over:

 • De voortgang van de aanwijzingsprocedure;
 • De voortgang van het experiment;
 • Kritische vragen van ministers, ambtenaren, bewindspersonen en
  directieleden over de voortgang en nut en noodzaak van het experiment;
 • Informatie over data of mijlpalen en stappen naar volgende fases binnen
  het experiment (wanneer bijvoorbeeld beoogde streefdata worden beoogd
  voor het behalen van mijlpalen binnen het experiment);
 • Andere communicatie tussen ambtenaren over de voortgang van het
  experiment dan wel de aanwijzingsprocedure;
 • Reacties van ministers, ambtenaren, bewindspersonen en directieleden op
  de eerste aanwijzingsbesluiten van aangewezen telers; en
 • Verslagen of nota’s van voortgang en aanwijzingen.

Uiteindelijk zijn dan vandaag de documenten in drie delen gepubliceerd, namelijk deel 1 (116 pagina’s), deel 2 (211 pagina’s) en deel 3 (215 pagina’s).

Weer een WOO-verzoek over de loting?

Mocht je nu denken, is er niet al eens een dergelijk WOO-verzoek geweest recent? Dat komt omdat er in december vorig jaar ook een dergelijk WOO-besluit is gepubliceerd die ging over alle communicatie en overleggen sinds de aanwijzing van de wietproef telers, wat een andere periode betreft.