22 wijzigingen doorgevoerd in ontwerpbesluit wietexperiment

Het zijn vooral wijzigingen aan de taal, maar er zijn ook een aantal ingrijpendere wijzigingen voor proefverpakkingen en retour sturen in het wietexperiment.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Vandaag kwam vanuit de het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) een brief met bijlagen, met daarin 22 punten met wijzigingen in het ontwerpbesluit voor het experiment gesloten coffeeshopketen.

De wijzigingen in het ontwerpbesluit van het wietexperiment zijn vooral wijzigingen in de gebruikte taal, maar er zijn ook een aantal ingrijpendere wijzigingen. Naast de brief met de aankondiging en de bijlage met de daadwerkelijke wijzigingen, werden er ook een nota van toelichting gepubliceerd en een beslisnota.

De grootste wijzigingen gaan vooral over het hebben van proefverpakkingen om aan de klanten te kunnen laten zien en ruiken, evenals de verwerking van cannabis die retour gaat. De beargumentering voor de wijzigingen is gepubliceerd in de nota van toelichting. Wel zorgen de wijzigingen nu al tot ophef op Twitter.

Hieronder een opsomming van de wijzigingen. Veranderingen in taal en template van het document zijn er uit gefilterd. Mochten er later nog interessante dingen uit de documenten worden gehaald, zullen we dit document updaten, danwel een nieuw artikel maken.

Wijzigingen experiment gesloten coffeeshopketen 23 december

Het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘die door een coffeeshophouder wordt aangehouden’ vervangen door ‘die door een coffeeshophouder overeenkomstig het bij ministeriële regeling bepaalde voor de verkoop wordt aangehouden’.

B

Aan artikel 7, tweede lid, wordt aan het slot een zin toegevoegd, luidende: ‘In totaal mag de ten behoeve van de beoordeling door klanten in de coffeeshop onverzegeld aanwezige hennep en hasjiesj niet meer dan de bij ministeriële regeling bepaalde hoeveelheid bedragen, waarbij tevens een lager maximum dan 20 gram per soort hennep of hasjiesj kan worden bepaald.’

C

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a (retourzending of vernietiging van hennep of hasjiesj)

1. De coffeeshophouder zendt hennep of hasjiesj die hij niet voor de verkoop aan klanten aanhoudt, in de verzegelde verpakkingseenheid retour aan de aangewezen teler die de hennep of hasjiesj had geleverd. Op de retourzending is artikel 24, tweede tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de coffeeshophouder zorg draagt voor het vervoer naar de teler, bedoeld in het tweede lid, en desgevraagd inlichtingen moet kunnen verschaffen als bedoeld in het vijfde lid.

2. De coffeeshophouder ontdoet zich van de hennep of hasjiesj die op grond van artikel 7, tweede lid, ten behoeve van de beoordeling door klanten onverzegeld in de coffeeshop aanwezig is maar niet langer voor dit doel wordt gebruikt, door retourzending aan de aangewezen teler of vernietiging daarvan waardoor de hennep of hasjiesj niet langer geschikt is voor consumptie. Ingeval van retourzending is de tweede volzin van het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

E

In artikel 21, eerste lid, onderdeel b, wordt ‘en de wijze waarop de verwerking, opslag en de afvoer van het afval van het plantmateriaal plaatsvindt’ vervangen door ‘en de wijze waarop de opslag en verwerking van het afval van de hennep of hasjiesj plaatsvindt’.

F

Na artikel 26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 26a (verwerking van afval van hennep of hasjiesj)
Onverminderd een krachtens artikel 21, eerste lid, onderdeel b, aan de aanwijzing
verbonden voorschrift, ontdoet de aangewezen teler zich van het afval van de hennep of hasjiesj door vernietiging daarvan op de locatie of locaties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel d.

G

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het tweede lid wordt een zin toegevoegd, luidende ‘De hennep of hasjiesj die niet voldoet aan de krachtens het eerste lid gestelde eisen wordt door de aangewezen teler vernietigd, waarbij artikel 26a van overeenkomstige toepassing is.’

2. Het vierde lid komt te luiden:

4. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ter uitvoering van het eerste en tweede lid, waaronder regels over de wijze en frequentie van de in het tweede lid bedoelde controles en over de vernietiging van de hennep of hasjiesj.

I

Artikel 33, vierde lid, komt te luiden:

4. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke handelingen met hennep of hasjiesj door de aangewezen telers en de coffeeshophouders in het elektronische systeem worden geregistreerd en wordt, onverminderd artikel 29, tweede lid, onderdeel a, bepaald wanneer en op welke wijze de aangewezen telers en de coffeeshophouders de unieke identificatiemarkering moeten voeren en welke gegevens daarbij moeten worden geregistreerd en op welke wijze.

J

In artikel 35 wordt ‘, alsmede van het afval van het plantmateriaal’ vervangen door ‘door verkoop en levering daarvan aan de coffeeshophouders of door vernietiging van de hennep of hasjiesj, alsmede van het afval daarvan op de locatie of locaties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeeld’.

K

Artikel 38, tweede lid, komt te luiden:

2. De artikelen 4, tweede, derde en vierde lid, 5, vierde lid, 6 en 8 tot en met 10 zijn in het kader van en voor de duur van fase van voorbereiding, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van toepassing op de coffeeshophouders. De artikelen 5, tweede en derde lid, 7, 10a, 11 en 33 zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van de hennep of hasjiesj die door de coffeeshophouders wordt afgenomen van aangewezen telers.

L

Artikel 41, tweede lid, komt te luiden:

2. De aangewezen telers ontdoen zich gedurende de fase van afbouw van het experiment aantoonbaar van de hennep of hasjiesj door verkoop en levering daarvan aan de coffeeshophouders of door vernietiging van de hennep of hasjiesj, alsmede van het afval daarvan op de locatie of locaties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdeel d. Onze Ministers kunnen ter zake aanwijzingen geven.

M

Artikel 42 wordt als volgt gewijzigd:

Het eerste lid komt te luiden:

1. De artikelen 4, tweede, derde en vierde lid, 5, vierde lid, en 8 tot en met 10 zijn in het kader en voor de duur van de fase van afbouw van het experiment, dan wel binnen de in de last tot staking, bedoeld in artikel 40, onderdeel b, genoemde periode, van toepassing op de coffeeshophouders. De artikelen 5, tweede en derde lid, 7, 11 en 33 zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van de hennep of hasjiesj die door de coffeeshophouders wordt afgenomen van aangewezen telers.
2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.
3. In het tweede lid (nieuw) vervalt de zinsnede ‘en tweede’.