Aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor coffeeshops en wietexperiment telers

De aanpassingen maken het zien en ruiken van een product mogelijk in de coffeeshop tijdens het wietexperiment.

0
Humidi.co lanceert plasticvrije cannabis verpakkingen en etikettering
Neutrale verpakkingen via PR Newswire / Humidi.co. Dit is overigens niet hoe de verpakkingen in het wietexperiment er uit gaan zien.
- Advertentie -

Eind vorige week is een aanpassing en verduidelijking omtrent enkele eisen voor coffeeshophouders en wietexperiment telers gepubliceerd in de Staatscourant, waarmee het in werking is getreden. De wijzigingen betreffen aanpassingen aan de eisen rondom de hoeveelheid onverzegelde cannabis of hasj die in de coffeeshop aanwezig mag zijn die door de klant gezien en geroken kan worden vooraleer er tot koop kan worden over gegaan.

Aanpassingen maken het zien en ruiken van een product mogelijk in de coffeeshop

In de aankondiging in de Staatscourant staat over de wijziging het volgende:

Dit ontwerpbesluit past de eisen aan die aan coffeeshophouders en telers worden gesteld in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen. De wet- en regelgeving omtrent dit experiment is op 1 juli 2020 in werking getreden. Hierna is de voorbereidingsfase van start gegaan, waarin de telers geselecteerd worden en deelnemers zich op het experiment moeten voorbereiden. In het kader van deze voorbereiding is het wenselijk gebleken om enkele eisen voor deelnemers aan te passen of te verduidelijken.

De Afdeling advisering van de Raad van State maakt een opmerking over regels betreffende de hoeveelheid onverzegelde hennep of hasjiesj die in de coffeeshop aanwezig mag zijn. Zij heeft begrip voor de noodzaak om de hoeveelheid onverzegelde producten in een coffeeshop enigszins beperkt te houden. Desondanks wijst de Afdeling op het belang van voorzienbaarheid en uitvoerbaarheid voor de deelnemers aan het experiment. Zij acht in verband daarmee aanpassing van het ontwerpbesluit wenselijk.

Het ontwerpbesluit is op meerdere punten gewijzigd, van punt A tot en met P. Relevant om te melden is dat bij punt B de volgende zin is toegevoegd:

‘In totaal mag de ten behoeve van de beoordeling door klanten in de coffeeshop onverzegeld aanwezige hennep en hasjiesj niet meer dan de bij ministeriële regeling bepaalde hoeveelheid bedragen, waarbij tevens een lager maximum dan 20 gram per soort hennep of hasjiesj kan worden bepaald.’

Als je je daarna afvraagt: Wat gebeurd er met onverzegelde verpakkingen die niet meer geod zijn? Ook daar is een oplossing voor bedacht:

    1. De coffeeshophouder zendt hennep of hasjiesj die hij niet voor de verkoop aan klanten aanhoudt, in de verzegelde verpakkingseenheid retour aan de aangewezen teler die de hennep of hasjiesj had geleverd. Op de retourzending is artikel 24, tweede tot en met vijfde lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de coffeeshophouder zorg draagt voor het vervoer naar de teler, bedoeld in het tweede lid, en desgevraagd inlichtingen moet kunnen verschaffen als bedoeld in het vijfde lid.
    2. De coffeeshophouder ontdoet zich van de hennep of hasjiesj die op grond van artikel 7, tweede lid, ten behoeve van de beoordeling door klanten onverzegeld in de coffeeshop aanwezig is maar niet langer voor dit doel wordt gebruikt, door retourzending aan de aangewezen teler of vernietiging daarvan waardoor de hennep of hasjiesj niet langer geschikt is voor consumptie. Ingeval van retourzending is de tweede volzin van het eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Om de hele wijziging en aanpassingen te lezen van het experiment gesloten coffeeshopketen, inclusief toelichting, ga je naar het artikel in de Staatscourant.