EC daagt Hongarije voor de rechter ivm stemmen tegen herindeling cannabis

De Europese Commissie heeft besloten Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen omdat het tegen de herindeling van cannabis stemde.

0
Hongarije
- Advertentie -

Afgelopen maand februari heeft de Europese Commissie besloten Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen maakte het destijds bekend in een persbericht omdat het tegen het standpunt van de Unie heeft gestemd over de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over het herindelen van cannabis en cannabisgerelateerde stoffen, zoals geschetst in de Raad Besluit (EU) 2021/3.

Op 2 december 2020, tijdens de 63e zitting van de Commissie voor verdovende middelen van de Verenigde Naties (VN), stemde Hongarije tweemaal tegen het standpunt van de Unie tijdens de stemming over de aanbevelingen van de WHO in de lijst van stoffen onder internationale controle. Krachtens het EU-recht vallen de besluiten over de internationale lijsten van stoffen op grond van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1972, en het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971, onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie. Daarom is het besluit van de Raad tot vaststelling van het standpunt van de Unie bindend voor de EU-lidstaten, in overeenstemming met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

De Commissie heeft daarom de inbreukprocedure tegen Hongarije ingeleid met een aanmaningsbrief op 18 februari 2021, gevolgd door een met redenen omkleed advies op 12 november 2021. Aangezien het antwoord van de Hongaarse autoriteiten op zowel de aanmaningsbrief als het met redenen omkleed advies onbevredigend was heeft de Commissie besloten Hongarije voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te dagen wegens niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het besluit van de Raad en handelen in strijd met de exclusieve externe bevoegdheid van de Unie en met het beginsel van loyale samenwerking.

Achtergrond

Op 24 januari 2019 presenteerde de Wereldgezondheidsorganisatie zes aanbevelingen met betrekking tot de herschikking van cannabis en cannabisgerelateerde stoffen onder het Enkelvoudig VN-Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd door het Protocol van 1972, en het VN-Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971.

Op 23 november 2020 heeft de Raad Besluit (EU) 2021/3 van de Raad aangenomen betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen tijdens de opnieuw bijeengeroepen 63e zitting van de Commissie voor verdovende middelen, over de programmering van cannabis en cannabis- verwante stoffen krachtens het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen van 1961, zoals gewijzigd bij het Protocol van 1972, en het Verdrag inzake psychotrope stoffen van 1971. Het besluit is overeenkomstig de Verdragen tot de lidstaten gericht en overeenkomstig artikel 288 VWEU bindend in al zijn onderdelen voor de lidstaten die werden opgeroepen om te stemmen in de Commissie voor verdovende middelen.

De stemming in de Commission on Narcotic Drugs over de aanbevelingen van de WHO vond plaats op 2 december 2020. Hongarije stemde tegen die aanbevelingen. Bovendien heeft Hongarije in de Commissie voor verdovende middelen een verklaring afgelegd die sterk in tegenspraak is met het standpunt van de EU.