Wetswijziging ingediend om te voorkomen dat toevoeging Amsterdam-Oost wietproef vertraagd

De wetswijziging moet voorkomen dat als stadsdeel Amsterdam-Oost niet op tijd is toegevoegd, het daarmee geen vertraging veroorzaakt voor het wietexperiment.

0
amsterdam coffeeshops coffeeshoptoerisme drugstoerisme petitie toeristenverbod
- Advertentie -

Minister Helder (VWS) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) hebben een tweede nota van wijziging ingediend voor de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de toevoeging van de 11e gemeente (stadsdeel Amsterdam-Oost). De wetswijziging werd vorig jaar 16 december ingediend door de voormalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ernst Kuipers. Het wetsvoorstel moet nog wel plenair worden goedgekeurd in de Tweede Kamer en daarna worden goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen i.v.m. toevoeging van 11e gemeente aan experiment

De wijziging was eind vorig jaar voor internetconsultatie voorgelegd en zal begin dit jaar worden behandeld door beide Kamers.

In de beslisnota wordt de aanleiding als volgt uitgelegd:

Uitgangspunt bij de toevoeging van een elfde gemeente is dat dit niet tot vertraging van de start van de overgangs- en daaropvolgende experimenteerfase zal leiden. Om die reden is het wenselijk dat voor de elfde gemeente een later aanvangstijdstip kan worden bepaald.

Voor de overgangsfase kan dit op het niveau van het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen worden geregeld. Voor een latere start van de experimenteerfase moet de wet worden aangepast. Hiervoor is eerder al een nota van wijziging ingediend.

Er moet inmiddels echter rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de toe te voegen elfde gemeente nog niet is aangewezen op het moment dat de overgangs- en/of experimenteerfase voor de andere gemeenten van start gaat.

In de eerste nota van wijziging is de gefaseerde start vormgegeven door de mogelijkheid om gemeenten uit te zonderen van het startbesluit.

Maar als de elfde gemeente nog niet formeel is opgenomen in het Besluit experiment gesloten coffeeshopketen, kan deze ook niet uitgezonderd worden. Daarom is een Tweede nota van wijziging noodzakelijk. Deze heeft inhoudelijk hetzelfde doel als de eerste, maar is anders vormgegeven.

Nu wordt geregeld dat in het startbesluit de gemeenten worden vermeld voor wie de experimenteerfase aanvangt.

Wat er uiteindelijk zal worden aangepast in de Wet experiment gesloten coffeeshopketen is het volgende:

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het besluit, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de krachtens artikel 6, eerste
lid, aangewezen gemeente of gemeenten waarop het besluit van toepassing is.
Van het besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

2. Er wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

3. Voor de niet in het besluit, bedoeld in het eerste lid, vermelde gemeente of
gemeenten kunnen Onze Ministers bij afzonderlijk besluit het tijdstip vaststellen
waarop de uitvoering van het experiment voor die gemeente of gemeenten
aanvangt. Voor die gemeente of gemeenten eindigt de uitvoering van het
experiment op het krachtens het eerste lid bepaalde tijdstip. Van het besluit
wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.