Ministers reageren op vragen door NSC over wietexperiment onderzoek

De ministers hebben met een Kamerbrief gereageerd op vragen gesteld door NSC over het onderzoek naar het wietexperiment.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

Tijdens het debat van 28 februari over de toevoeging van een elfde stad aan het Experiment gesloten coffeeshopketen, zijn door het Tweede Kamerlid Jansen
(NSC) vragen gesteld over het onderzoek naar het experiment.

NSC informeerde in de vragen naar de (lange) duur van het opleveren van de nulmeting en welke keuzes zijn gemaakt bij het wel/niet opnemen van informatie/data bij de voormeting.

Met een brief, ondertekend door beide ministers Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en Dijkstra (Medische Zorg) en gedateerd op 26 april 2024, zijn de vragen beantwoord.

Ze reageren in de Kamerbrief ook op de motie over het monitoren van het
cannabisgebruik onder personen van 24 jaar en jonger binnen het experiment ingediend door van NSC en CU en vervolgens aangehouden.

Minister Dijkstra heeft toegezegd welwillend te kijken naar deze motie en dit na te vragen bij de onderzoekers. Met de Kamerbrief wordt de mogelijkheid om dit binnen het
onderzoek te monitoren omschreven.

Ten slotte bevat de brief ook een vooruitblik op de onderzoeksrapportages gerelateerd aan het experiment die later dit jaar aan de Kamer worden aangeboden.

Kernpunten inhoud Kamerbrief

Onderstaand een opsomming van kernpunten van de inhoud van de Kamerbrief (uit de beslisnota).

 • De vier fasen van het onderzoek worden kort toegelicht: de voormeting, de nulmeting, de monitoring en de evaluatie.
 • In het najaar van 2021 hebben de onderzoekers data verzameld. Deze data werd aanvankelijk opgehaald voor de nulmeting. Om verschillende redenen is door de begeleidings- en evaluatiecommissie besloten dat er een nieuwe nulmeting moest komen. De toevoeging van een extra gemeente aan de controlegroep, de coronapandemie en de uitstel van de start van het experiment hadden hier mee te maken.
 • In het kader van transparantie is besloten een deel van de verzamelde data te gebruiken als voormeting. Deze voormeting is afgelopen mei met de Kamer gedeeld.
 • Een deel van het werk uit 2021 is gebruikt voor de nulmeting, in plaats van voor de voormeting. De onderzoekers hebben destijds namelijk besloten dat dat werk niet opnieuw uitgevoerd hoefde te worden, omdat de verwachting was dat het opnieuw uitvoeren niet zou leiden tot nieuwe inzichten. Tevens wilden onderzoekers voorkomen dat geïnterviewden dezelfde vragen nogmaals moesten beantwoorden waardoor ’onderzoeksvermoeidheid’ zou kunnen ontstaan bij geïnterviewden. Dit is in overeenstemming met de begeleidingscommissie gebeurd. Deze informatie maakt onderdeel uit van de evaluatie.
 • Door de publicatie van de voormeting en de verschillende wijzigingen in het tijdspad ontstond er een gebrek aan tijd en capaciteit bij de onderzoekers voor het opstellen van de nulmeting.
 • De onderzoekers verwachten dat het tijdspad voor de nameting in een korter tijdsbestek kan plaatsvinden.
 • Er wordt binnen de steekproef van het onderzoek uitsluitend naar coffeeshopbezoekers gekeken. De onderzoekers hebben aangegeven dat hierdoor het cannabisgebruik van personen onder de 24 jaar en jonger in de gehele gemeente niet kan worden gemonitord, omdat de steekproef niet toereikend is voor een gehele gemeentelijke populatie.
 • Wel kan er binnen de huidige steekproef gekeken worden naar het cannabisgebruik van de coffeeshopbezoeker tussen de 18 en 24 jaar oud.
 • Momenteel wordt samen met de onderzoekers, het WODC en de Begeleidings- en Evaluatiecommissie bekeken of het mogelijk en wenselijk is om deze uitkomsten in de monitoringsrapportages mee te nemen. Verschillende aanpassingen gedurende het lopende onderzoek kunnen echter de zuiverheid van het onderzoek aantasten, eventuele wijzigingen of aanvullingen op de onderzoeksopdracht moeten daarom zorgvuldig worden afgewogen en zijn in beginsel onwenselijk.
 • De brief bevat tevens een vooruitblik op de onderzoeksrapportages die gerelateerd zijn aan het experiment en later dit jaar zullen worden aangeboden.
 • Naar aanleiding van Kamervragen in 2022 is besloten om naast laboratoriumonderzoek ook een contaminantenanalyse op te nemen in het onderzoek.
 • Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) heeft aan onderzoeksbureau BBSO de opdracht verleend om de opbrengsten en geleerde lessen van het experiment in kaart te brengen.
 • In opdracht van het WODC zullen RAND Europe en het Trimbos-instituut een onderzoek uitvoeren om de internationale ontwikkelingen rondom recreatief cannabisbeleid in kaart te brengen.