SGP dient motie in voor het intrekken van de Wietwet in de Eerste Kamer

Iets dat niet lijkt te gaan gebeuren, maar zeker opmerkelijk.

0
SGP
- Advertentie -

Eerder deze week diende de SGP tijdens het debat over de toevoeging van stadsdeel Amsterdam-Oost aan het Experiment gesloten coffeeshopketen een motie in om de Wet gesloten coffeeshopketen (kortweg de Wietwet genoemd) in de Eerste Kamer in te trekken. Iets dat niet lijkt te gaan gebeuren, maar zeker opmerkelijk.

Update, 5 maart 16:27: Geen Amsterdam-Oost in wietproef, maar ook geen ‘pauze’ van PVV of SGP motie

Motie van de SGP zou de Wietwet in de Eerste Kamer intrekken

Diederik van Dijk (SGP) diende namelijk rond middernacht de volgende motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het uitvoeren van het experiment gesloten coffeeshopketen volgens de regering juridisch en praktisch onverenigbaar is met de invoering van het initiatiefvoorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34165);

overwegende dat het aan de Tweede Kamer is om na afronding van het experiment te besluiten over eventuele wetgeving;

constaterende dat de Tweede Kamer, conform artikel 86 van de Grondwet, formeel indiener is van het wetsvoorstel, en het ook mag intrekken;
besluit dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34165) dient te worden ingetrokken;

verzoekt de Voorzitter de Eerste Kamer te berichten dat het voorstel Wet gesloten coffeeshopketen (34165) is ingetrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Diederik van Dijk

Joost Sneller reageert verbaast, niet eerder gebeurd

Joost Sneller (D66), die de Wietwet namens de partij verdedigt in de Eerste Kamer, reageerde verbolgen op het voorstel.

Tijdens het debat liet hij al weten dat hij had geconstateerd dat van Dijk geen medeondertekenaars heeft weten te verzamelen voor deze motie.

Van Dijk heeft hem daarnaast ook niet hierover benaderd van tevoren: “Enige collegialiteit is volledig zoek,” liet Sneller weten.

Hij vervolgde: “Het past de heer van Dijk niet om op deze manier de vermoorde onschuld te spelen. Ik vind het echt een belachelijke actie van de heer Van Dijk.”

Na het debat liet Sneller op Twitter weten:

Nog nooit eerder is een initiatiefwetsvoorstel dat is aangenomen door de Tweede Kamer zonder toestemming van de initiatiefnemer teruggetrokken uit de Senaat. Dat is wat de SGP in het holst van de nacht probeert met deze motie. Een erg grove verruwing van de omgangsvormen.

Reactie Montesquieu Instituut, kenniscentrum Parlementaire democratie

In een column door Prof.Dr. Bert van den Braakweten op de website van het Montesquieu Instituut, kenniscentrum Parlementaire democratie, schreef hij dat het formeel mag ‘maar dit zonder overleg doen grenst aan het constitutioneel onbetamelijke’:

Er is geen precedent en deze stap zonder overleg met de verdediger nemen, grenst niet alleen aan onhoffelijkheid. Dat is het gewoon.

Uiteraard is het aan de verdediger om te beslissen over wel of niet voortzetten van de verdediging. Dit is niet iets wat de Tweede Kamer bij motie – en al helemaal niet zonder overleg – moet doen; zelfs al is het formeel toegestaan.

De SGP lijkt dus haar constitutionele kompas te hebben verloren, maar zeker haar oog voor wat constitutioneel betamelijk is.