Kamervragen ingediend over z.s.m. starten volgende fase wietexperiment

In de twintig vragen vraagt Joost Sneller (D66) onder andere naar hoe het zit met de toewijzing van de tiende teler, de bankenproblematiek, de mogelijkheden tot het importeren van cannabis voor recreatieve doeleinden uit Canada en het dwarsbomen van een teler in Groningen door de burgemeester.

0
aanmelden wietproef wietexperiment etten-leur project c grow solutions experiment gesloten coffeeshopketen drachten
- Advertentie -

Op de valreep van het jaar 2022 heeft kamerlid Joost Sneller (D66) twintig kamervragen ingediend op 30 december voor de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Financiën over het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Update van de minister: antwoord op D66 kamervragen wietproef later dan gebruikelijk

In de twintig vragen vraagt hij onder andere naar hoe het zit met de toewijzing van de tiende teler, de bankenproblematiek, de mogelijkheden tot het importeren van cannabis voor recreatieve doeleinden uit Canada en het dwarsbomen van een teler in Groningen door de burgemeester.

Update, 3 januari 21:40: Sneller reageerde op een Tweet van Rob Tuinstra (Highlife Magazine) als volgt eerder vandaag:

Rob Tuinstra: Dat zullen de uitverkoren kwekers ‘leuk’ vinden, als ze nu plots na alle investeringen moeten concurreren met Canadese wiet. Gaat niet gebeuren dus, onhaalbaar.

Joost Sneller: Zodra die telers kunnen leveren, is Canadese import uiteraard overbodig en stopt die en dus geen concurrentie meer. De ingelote/aangewezen telers kunnen juist baat hebben bij aantal onderdelen van experiment waar de kinderziektes uit zijn als zij instappen.

De vragen zijn hieronder in zijn volledigheid terug te lezen, maar je kan het ook hier terug lezen. De vragen zijn uiteraard nog niet beantwoord. Wanneer ze wel zijn beantwoord zullen we er op deze website over berichten.

Vragen van het lid Sneller (D66) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Financiën over het zo snel mogelijk starten met de volgende fase van het experiment gesloten coffeeshopketen (ingezonden 30 december 2022).

Vraag 1

Deelt u de mening dat het voor het draagvlak voor het experiment gesloten coffeeshopketen en de uitvoering van afspraken daaromtrent nodig is om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen om (ten minste op sommige plekken) alvast aan te kunnen vangen met een volgende fase en het tempo van de voorbereidingen te versnellen?

Vraag 2

Kunt u gedetailleerd toelichten van welk tijdspad u uitgaat tot het daadwerkelijk starten van de overgangsfase en welke actie(s) u onderneemt om te zorgen/faciliteren dat de obstakels die de verschillende stakeholders in dit proces zijn tegengekomen of tegenkomen weg worden genomen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat elke gram wiet/hasj die in een coffeeshop wordt verkocht en niet illegaal is geteeld, maar van een gereguleerde teler is ingekocht, winst betekent in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit?

Vraag 4

Kunt u toelichten wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot het toevoegen van de eerstvolgende teler die op de wachtlijst staat?

Vraag 5

Bent u bereid om te zorgen dat het onverhoopt uitvallen van andere telers niet zal leiden tot verdere vertraging (bijvoorbeeld vanwege een BIBOB-toets) door daar nu reeds de mogelijke voorbereidingen voor te treffen?

Vraag 6

Kunt u toelichten wat de stand van zaken is met betrekking tot uw inspanningen om te zorgen dat alle ingelote en door Landelijk Bureau BIBOB getoetste telers toegang krijgen tot een bankrekening? Kunt u daarbij per oplossingsrichting specificeren van welke actoren – in ieder geval ten aanzien van de banken, telers, toezichthouders – u welke handelingen verwacht om op zeer korte termijn tot een daadwerkelijke oplossing te komen?

Vraag 7

Kunt u daarbij specifiek toelichten hoe het staat met de uitwerking van de suggesties zoals ik die heb gedaan tijdens het commissiedebat drugsbeleid van 12 mei jl. (regulatory sandbox, een vaststellingsovereenkomst vooraf)?

Vraag 8

Welke mogelijkheden ziet u om aangewezen (ingelote en BIBOB-getoetste) telers, die nog steeds geen bankrekening bij een commerciële bank hebben kunnen krijgen, in staat te stellen een bankrekening te openen bij BNG als deze telers de daarvoor benodigde medewerking verlenen?

Vraag 9

Welke mogelijkheden ziet u voor de aangewezen telers om binnen de regels van het experiment hun rekeningen en/of leningen via een buitenlandse bank te regelen, bijvoorbeeld in landen als Zwitserland of Malta, waar evenals hier initiatieven met de regulering van de cannabisteelt lopen?

Vraag 10

Bent u bekend met het feit dat in Canada grote hoeveelheden legaal geproduceerde cannabis/marihuana worden vernietigd, met schattingen van wel 425 miljoen gram vorig jaar?

Vraag 11

Deelt u de mening dat er strikte regels gelden voor telers die deze cannabis produceren?

Vraag 12

Bent u bereid te verkennen op welke wijze het op korte termijn mogelijk kan worden gemaakt om (mede) middels het importeren van «legaal geteelde» cannabis uit Canada binnen het kader van het experiment een gesloten keten te verzekeren om zo eerder te kunnen starten met een volgende fase, desnoods met de aanloopfase in enkele gemeenten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Indien u specifiek problemen ziet met betrekking tot Canadese cannabis, zijn er andere landen waarvoor u bovenstaande vragen bevestigend zou kunnen beantwoorden?

Vraag 14

Herkent u de signalen uit het bericht «burgemeester Berry Link van Veendam wil geen wietfabriek, maar die komt er wel: «Ondanks de tegenwerking van de heer Link’»?

Vraag 15

Kunt u nader toelichten welke signalen bij u bekend zijn van problemen met, of vertraging door, het lokaal bevoegd gezag die telers ondervinden bij het verkrijgen van vergunningen of anderszins om hun productielocatie te kunnen bouwen? Kunt u tevens toelichten welke bevoegdheden van burgemeester of gemeenteraad hierbij een rol spelen en welke acties u onderneemt om vertraging hierdoor te voorkomen?

Vraag 16

Hoe oordeelt u over het op lokaal niveau verplicht stellen van een BIBOB-toets voor telers nu deze ook reeds op landelijk niveau voor deze telers is uitgevoerd?

Vraag 17

Kunt u bevestigen dat vanuit de regelgeving, zoals die is gepubliceerd in het Staatsblad nr. 185 van het Koninkrijk der Nederlanden van 15 juni 2020, specifiek staat vermeld dat de Inspectie Justitie en Veiligheid is belast met het toezicht op de geslotenheid van de gehele keten?

Vraag 18

Kunt u nader toelichten aan welke inrichtingseisen de voertuigen die belast zijn met het transport van de cannabis moeten voldoen? Zijn deze eisen ook al bekend bij de waardetransporteurs die (zullen) meedoen aan het wietexperiment? Zo nee, waarom niet en wanneer worden deze inrichtingseisen gedeeld met de waardetransporteurs?

Vraag 19

Kunt u toelichten in hoeverre het systeem van beveiligd vervoer en track and trace gebruiksklaar is? Hoeveel waardetransporteurs hebben op dit moment alle benodigde vergunningen en toestemming om aan te vangen met het vervoeren van gereguleerde geteelde cannabis? Op welke wijze zal de Kamer geïnformeerd worden over de voortgang hieromtrent?

Vraag 20

Kunt u nader toelichten welke informatie ten grondslag zal liggen aan de conclusie die u voornemens bent in 2024 te trekken, en wat de status van het kabinetsstandpunt zal zijn dat u in 2024 aan de Kamer zal toezenden?