Beantwoording kamervragen cannabisolie n.a.v. Suver Nuver uitspraak

De antwoorden op de acht cannabisolie kamervragen naar aanleiding van de Suver Nuver uitspraak zijn inmiddels gepubliceerd en hier in te lezen.

0
medicinale cannabis LUMC chronische pijn Leids Universitair Medisch Centrum VWS jazz pharmaceuticals gw pharmaceuticals
- Advertentie -

Dankzij een Tweet werden we er op geattendeerd dat de antwoorden op de acht kamervragen naar aanleiding van de Suver Nuver uitspraak inmiddels zijn gepubliceerd.

Politiek aan zet na uitspraak Suver Nuver

Afgelopen november 2021 werden namelijk de stichting Suver Nuver en oprichter Rinus Beintema schuldig bevonden aan het overtreden van de geneesmiddelenwet, maar beiden werden geen straf of maatregel opgelegd.

Op gebied van politiek is er destijds een opdracht gegeven

Op gebied van politiek is er destijds een opdracht gegeven. Want op dit moment is onvoldoende bekend wanneer wietolie of hennepolie nou wel of niet een medicijn is. Mede ingegeven door de onbekendheid van de werking en effecten in de wetenschap is vereist, om dit stuk netjes af te wegen, dat het in de wet- en regelgeving duidelijk moet worden wanneer wiet- of hennepolie een medicijn is.

De uitspraak werd dan ook opgepikt door de D66 kamerleden Paulusma en Sneller en zij stelden 25 november 2021 acht kamervragen ‘over de maatschappelijke behoefte van verkoop van cannabisolie als medicijn’. De vragen werden beantwoord door Paul Blokhuis (ChristenUnie), demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Daarin erkent Blokhuis dat medicinale cannabisolie heilzaam kan zijn en veel patiënten hun medicinale cannabis buiten de apotheek om verkrijgen. Daarom zal er in dit kwartaal (eerste kwartaal van 2022) een onderzoek naar worden gestart.

Voor de rest zegt hij vrij weinig, zoals valt te lezen in de volledige kamervragen en antwoorden hieronder. Blokhuis keert overigens niet terug in het nieuwe kabinet.

Update, 15:14: Rinus Beintema reageert op de publicatie van de kamervragen door middel van onderstaande Tweet.

Beantwoording kamervragen over de maatschappelijke behoefte van verkoop van cannabisolie als medicijn

1. Bent u bekend met de berichten ‘Geen straf voor verkoop illegale wietolie’ en ‘Geen straf voor wietoliehandelaar Rinus Beintema, rechter legt bal bij de politiek’, en de uitspraak van de rechtbank Overijssel met betrekking tot Stichting Suver Nuver?

Blokhuis: Ja.

2. Kunt u een reactie geven op de uitspraak van de rechtbank Overijssel?

Blokhuis: De rechtbank Overijssel heeft geoordeeld dat de stichting Suver Nuver en haar 54-jarige bestuurder de Opium- en Geneesmiddelenwet hebben overtreden, maar legt hen geen straf op omdat dit niets toevoegt volgens de rechter. De rechtbank volstaat in dit geval met de signalering richting de politiek dat de gedragingen strafbaar zijn.

3. Herkent u dat cannabisolie als pijnbestrijder, slaapmiddel, eetlustopwekker of middel tegen epilepsie wordt gebruikt door patiënten met verschillende ziekten waaronder kanker, reuma of de ziekte van Chron?

Blokhuis: Medicinale cannabis, waaronder cannabisolie, kan werkzaam zijn bij verschillende gezondheidsklachten en aandoeningen.

4. Herkent u, net als de rechtbank Overijssel, dat er een maatschappelijke
behoefte is aan cannabisolie als medicijn voor (chronisch) zieke patiënten?

Blokhuis: Uit de Berenschot evaluatie van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), waarvan de toenmalig minister voor Medische Zorg en Sport het rapport met uw Kamer heeft gedeeld op 2 juli jl., is onder andere naar voren gekomen dat de behoefte van patiënten voor wat betreft het gebruik van medicinale cannabis onvoldoende in kaart is gebracht. De meest recente Nationale Drugs Monitor van het Trimbos Instituut, door mij gedeeld met uw Kamer op 9 maart jl., laat zien dat het merendeel van de cannabisgebruikers die dit gebruiken om medicinale redenen, dit doet zonder doktersrecept. Samen met het Bureau voor Medicinale Cannabis en het Trimbos Instituut wordt daarom momenteel gewerkt aan een onderzoek om hier meer inzicht in te krijgen. De verwachting is dat het onderzoek in het eerste kwartaal van 2022 van start kan gaan. Uw Kamer zal worden geïnformeerd over de voortgang hiervan.

5. Wat vindt u ervan dat ruim 15000 (chronisch) zieke patiënten baat hebben bij het medicinaal gebruik van cannabisolie, maar daarvoor nu zijn aangewezen op de illegale koop van het product cannabisolie via stichting Suver Nuver?

Blokhuis: Medicinale cannabis, waaronder cannabisolie, is legaal op doktersrecept verkrijgbaar via de apotheek. De door de apotheek verstrekte medicinale cannabis is van zeer hoge en constante kwaliteit. Het is onbekend wat de kwaliteit is van de medicinale cannabisolie die door Suver Nuver verstrekt wordt. Wat de reden is dat mensen die cannabis medicinaal gebruiken toch illegale cannabis(olie) kopen waarvan de kwaliteit niet gecontroleerd wordt in een laboratorium is niet bekend. Hopelijk geeft het onderzoek (zie mijn antwoord op vraag 4) meer inzicht in de beweegredenen van mensen om cannabis en cannabisolie via andere kanalen te kopen of waarom men ervoor kiest het zelf te telen.

6. Kun u aangeven waarom de bestuurder van Suver Nuver wordt belemmerd in het onderzoek laten doen naar de samenstelling van het product cannabisolie?

Blokhuis: Voor onderzoek met een opiaat, en dus ook met cannabis, is een ontheffing op grond van de Opiumwet vereist. Een aanvraag voor een ontheffing op grond van de Opiumwet kan alleen worden toegewezen als deze aan alle vereisten van de Opiumwet voldoet. Aanvragen voor een ontheffing voor onderzoek met cannabis voor geneeskundige toepassing worden beoordeeld door BMC. BMC heeft in 2019 geconcludeerd dat de aanvraag van Suver Nuver niet voldeed aan de wettelijke
vereisten.

7. Kunt u aangeven of, en zo ja welke stappen u voornemens bent te nemen om belemmeringen op te heffen in onderzoek naar de werkzaamheid en samenstelling van cannabisolie? Zo nee, waarom niet?

Blokhuis: Onderzoek naar de geneeskundige werking van medicinale cannabis, waaronder cannabisolie, is zeer belangrijk om de beschikbaarheid van medicinale cannabis te kunnen blijven waarborgen. Daarom lopen via ZonMw inmiddels twee onderzoeksprogramma’s, waarvan het eerste in 2020 heeft geleid tot toewijzing van subsidie aan een onderzoek van het LUMC en het Centre for Human Drug Research (CHDR) naar het pijnstillende effect van medicinale cannabis bij patiënten met zenuwpijn. Het tweede onderzoeksprogramma heeft als doel om onderzoek te stimuleren naar de effectiviteit van medicinale cannabis in de behandeling van therapieresistente epilepsie bij kinderen. Zoals ik in mijn antwoord op vraag 6 heb aangegeven, is het doen van onderzoek naar de werking van medicinale cannabis mogelijk als wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. Aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie van BMC wordt bekeken in hoeverre beleidsmatige en, indien noodzakelijk, wettelijke wijzigingen nodig zijn om de beschikbaarheid van medicinale cannabis voor onder andere onderzoek te optimaliseren.

8. Kunt u aangeven of, en zo ja wat u gaat doen met het signaal dat wordt
afgegeven door de rechtbank Overijssel aan de politiek met betrekking tot het beschikbaar stellen en uit de illegaliteit halen van cannabisolie? Zo nee, waarom niet?

Blokhuis: Graag verwijs ik naar mijn antwoorden op de eerdere vragen.