Gemeente Haarlemmermeer beantwoordt raadsvragen over teler in Rijsenhout

Aanleiding voor de raadsvragen waren de beoogde wijziging van de locatie van de teler in Rijsenhout, namelijk 600 meter verderop.

0
autoflower grow diaries urban-gro
- Advertentie -

Vorige week heeft de gemeente Haarlemmermeer raadsvragen van de lokale partij Forza! Haarlemmermeer beantwoord over de wietexperiment teler die zich wil vestigen in Rijsenhout.

Beoogde teler in Rijsenhout eerder drie keer in het nieuws

Nadat de gemeente in juli 2021 akkoord was gegaan voor de vestiging van de teler in Rijsenhout, kwam de teler al drie keer in het nieuws, nog voordat de bouw is gestart.

In augustus 2023 berichtte lokale media dat er commotie was onder buurtbewoners vanwege de vestiging van de teler.

In februari 2024 werd bekend dat de teler zich 600 meter verderop in Rijsenhout ging vestigen dan oorspronkelijk het plan was, wat leidde tot raadsvragen.

Later die maand werd er een drugslab gevonden op dat adres, maar niet zelfde perceel, waar de teler zich wil vestigen.

Raadsvragen beantwoordt door gemeente Haarlemmermeer

Inmiddels zijn de raadsvragen beantwoord, die ik hieronder voor het gemak heb geplaatst om te lezen.

Voor het originele document ga je naar de website van de gemeente Haarlemmermeer.

Vraag 1: De aanvraag blijkt gedaan te zijn op 30-12-2023. Valt hij daarmee onder de op 01-01-2024 van kracht geworden omgevingswet of wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van de regelgeving die gold op de dag dat de aanvraag werd gedaan? Zo ja wat zijn de consequenties daarvan?

Antwoord: De aanvraag wordt afgedaan onder de oude regelgeving. Er wordt getoetst aan de regelgeving die gold op 30 december 2023. Op 30 december was dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daarin is geregeld dat er voor bouwen een omgevingsvergunning nodig is en daarin staat in welke gevallen je een vergunning moet verlenen of moet weigeren. Een vergunning moet verleend worden als het bouwwerk voldoet aan het bestemmingsplan, welstand en Bouwbesluit. En het moet geweigerd worden als het aan één van deze drie niet voldoet. De technische voorschriften waren te vinden in het Bouwbesluit. Op een aanvraag moet binnen acht weken een besluit worden genomen. Dat de aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de ‘oude’ regelgeving heeft geen consequenties. Er gelden nog steeds dezelfde bestemmingsplanregels. Alleen noemen we dit nu een omgevingsplan. Er geldt hetzelfde welstandsbeleid en ook de technische regels zijn hetzelfde.

Vraag 2: In juli 2021 werd er gemeld dat het legaal wiet kweken een landelijk experiment betrof dat jaar zou gaan duren. Het is inmiddels 2024. De bouwaanvraag moet nog beoordeeld worden en ook de bouw zal nog enige tijd vergen. Is het experiment elders in het land inmiddels van start gegaan en zo ja hoe lang loopt het inmiddels al?

Antwoord: Op dit moment is gestart met de verkoop van gereguleerde cannabis in Breda en Tilburg. Dit noemen we de aanloopfase en deze is gestart op 15 december 2023. Het startmoment van de experimenteerfase start naar verwachting niet eerder dan het einde van het eerste kwartaal van 2024. Dit is afhankelijk van de voortgang van de telers. In de experimenteerfase mogen alle coffeeshops in deelnemende gemeenten alleen nog gereguleerde cannabis verkopen. De experimenteerfase duurt vier jaar en zou dan lopen tot 2028. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u naar: https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/experimentgesloten-coffeeshopketen-wietexperiment.

Vraag 3: Afgaande op de berichtgeving betreft het bouwplan een grootschalig kassencomplex met meerdere trafostations. Hierdoor bestaat het vermoeden binnen de fractie van Forza! dat het plan een forse investering behelst. De fractie van Forza! neemt aan dat ook een wietkwekerij niet zoveel geld zal verdienen dat een dergelijke investering in de resterende periode van een (lopend) landelijk experiment terugverdiend kan worden. Is het wellicht zo dat er inmiddels zonder beperking van tijd legaal wiet geteeld mag worden? Zo ja is er dan nog steeds sprake van een ‘aanwijzingsbesluit’ door de landelijke overheid of is een wietkwekerij daarmee een onderneming als alle andere geworden?

Antwoord: Op dit moment geldt nog steeds een experimenteerfase van vier jaar. Na de experimenteerfase volgt een afbouwfase. De afbouwfase is bedoeld als overgang tussen het einde van het experiment en het opnieuw van toepassing worden van de huidige wet- en regelgeving, tenzij het kabinet anders besluit. De telers moeten binnen de afbouwfase al hun gereguleerde cannabis verkopen. Resterende cannabis moet worden vernietigd.

Vraag 4: Met de teler werd afgesproken ‘’dat hijzelf verantwoordelijk is voor het creëren van een positief draagvlak in Rijsenhout voor zijn activiteiten”. Heeft die ‘creatie’ plaatsgevonden en staat de omgeving positief tegenover de plannen of moesten zij het ook uit de krant vernemen?

Antwoord: Naar aanleiding van direct contact met de omwonenden rond perceel 685 is de teler op zoek gegaan naar een andere locatie. Dit om de omwonenden tegemoet te komen in hun zorgen. De omwonenden hebben de teler ook gewezen op de nieuwe locatie.

Vraag 5: De burgemeester blijkt aangegeven te hebben positief tegenover een benodigde wijziging van het bestemmingsplan te staan. Is bij wietteelt het wijzigen van een bestemmingsplan de bevoegdheid van een burgemeester? Zo nee wie is daar dan wel voor verantwoordelijk?

Antwoord: De burgemeester heeft zich nooit uitgelaten over wijziging van het bestemmingsplan. Op 23 januari 2024 is de raad in een brief (kenmerk X.2024.00159) geïnformeerd over de voortgang van het Experiment Gesloten Coffeeshopketen. In deze brief en in de bijlagen staat duidelijk aangegeven dat we alleen meewerken aan initiatieven die passen binnen het bestemmingsplan en dat we risico’s zien op het gebied van ruimtelijke ordening vanwege de complexiteit van de nieuwe locatie. Naar aanleiding van de voorgenomen aanwijzing van de minister, is de burgemeester benaderd om eventuele bezwaren aan te geven op het gebied van openbare orde en veiligheid. Dit is onderzocht en er zijn op dat vlak geen bezwaren.

Vraag 6: Staat het college net als de burgemeester positief tegenover een bestemmingsplanwijziging? Zo ja hoe verhoudt deze positieve houding zich tot de als zodanig ervaren onwil om de ondernemers op de Aarbergweg te faciliteren in hun initiatieven?

Antwoord: De burgemeester heeft zich nooit uitgelaten over wijziging van het bestemmingsplan. Zoals bij vraag 5 is aangegeven is de raad in een brief (kenmerk X.2024.00159) geïnformeerd dat we alleen meewerken aan initiatieven die passen binnen het bestemmingsplan en dat we risico’s zien op het gebied van ruimtelijke ordening vanwege de complexiteit van de nieuwe locatie. Dit hebben wij ook middels een brief (kenmerk X.2023.07139) kenbaar gemaakt bij het ministerie.

Vraag 7: Toen in 2021 bekend werd dat in een bestaande, nog te verbouwen kas op het adres Aalsmeerderweg 685 een experiment plaats zou gaan vinden met het legaal kweken van wiet werd er tevens melding gemaakt dat het zou gaan om een bedrijf met 40 medewerkers. Hoeveel medewerkers brengt de nu aangevraagde wietkwekerij met zich mee, hoe groot wordt het bebouwde oppervlak en hoe verhoudt het aantal verkeersbewegingen van een bedrijf met dergelijke omvang zich tot het onderzoek van Goudappel uit 2008 waarbij werd aangenomen dat bij glastuinbouw er geen of verwaarloosbare verkeersgeneratie is namelijk circa 20 vervoersbewegingen per ha per dag?

Antwoord: Het aantal medewerkers blijft hetzelfde en zal nog steeds 40 medewerkers zijn. Het bebouwde oppervlak is 17.800 vierkante meter (1,78 ha). We weten niet hoe het aantal verkeersbewegingen zich verhoudt tot het onderzoek van Goudappel uit 2008. Omdat wij ervan uitgaan dat het initiatief binnen het omgevingsplan past, is het uitvoeren van een verkeersonderzoek niet nodig en hebben we dat niet gevraagd van de initiatiefnemer. Wat we wel weten is dat de initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij zo’n 40 medewerkers per dag in dienst heeft. En dat er zo’n vier keer per week goederen per vrachtwagen worden aan- en afgevoerd. Zie ook de beantwoording op eerdere schriftelijke vragen van de fractie van HAP (kenmerk 7846764) en het Raadsvoorstel (2022.0000461).

Vraag 8: Nadat SADC haar gronden langs de Geniedijk voor goed geld had kunnen ontwikkelen en de provincie een stuk van haar grond direct naast de geniedijk heeft kunnen verkopen voor de bouw van een trafostation die stroom gaat leveren aan de omliggende datacenters besloten de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed met ‘Ontwikkelkader Erfgoed en Ruimte Geniedijk’ te komen, bedoeld om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bebouwing, in een gebied van 1000 meter aan weerszijden van de Geniedijk in Hoofddorp op een goede manier samen te laten gaan met de beschermde UNESCO-status van dit gebied.

  • Betreft het gebied nog steeds 1000 meter aan weerszijden of is nadat bleek dat de gemeente daar ook grond had die dreigde waardeloos te worden door dit besluit de strook inmiddels versmald? Zo ja welke gebied aan weerszijden van de Geniedijk betreft thans de beschermde UNESCO-status?
  • Valt de beoogde wietkwekerij in het gebied waarvoor dit ontwikkelkader geldt?
    Op welke manier zou de wietkwekerij zodanig in het landschap geplaatst kunnen worden dat hij geen afbreuk doet aan de beschermde UNESCO-status van het gebied?
  • Is in het bouwplan dat nu ter beoordeling bij het college ligt rekening gehouden met de speciale beschermede UNESCO-status van het gebied?

Antwoord: Het gebied betreft nog 1.000 meter aan weerszijde. Voor de gronden binnen de aangegeven zone gelden de provinciale regels voor cultureel erfgoed van universele waarden, zie afbeelding. Die regels van de provinciale verordening gelden bij afwijking of wijziging van het omgevingsplan. Het ontwikkelkader geldt niet, want dat is nog in ontwikkeling. Op het moment dat de initiatiefnemer voldoet aan het omgevingsplan dan zijn wij gehouden de vergunning af te geven. Op dat moment kunnen wij niet eisen dat de wietkwekerij in het landschap wordt ingepast. De vergunningaanvraag is nog niet volledig en daarom niet ontvankelijk. Dit ligt nu dan ook nog niet voor ter beoordeling. Wel is het zo dat er met de plaatsing van de bebouwing rekening is gehouden met de bescherming van het werelderfgoed, zoals opgenomen in het gemeentelijk omgevingsplan.

Vraag 9: Hoe verhoudt de verkeersaantrekkende werking van de wietkwekerij zich tot de vanuit leefbaarheid en verkeersveiligheid gestelde en inmiddels bereikte bandbreedte van de Aalsmeerderweg die als historisch polderlint gecategoriseerd is als erftoegangsweg van 4.000 tot maximaal 6.000 mvt/werkdag?

Antwoord: In het huidige omgevingsplan is al rekening gehouden met verkeersbewegingen op deze locatie. De bestemming blijft hetzelfde en daarmee het aantal verkeersbewegingen. Overigens zoals toegelicht in de beantwoording van de technische vragen van de fracties van HAP, D66 en VVD over Ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen voor bedrijfsgebouw Aarbergerweg 22 Rijsenhout (10223381) bedraagt de huidige verkeersintensiteit op de Aalsmeerderweg iets meer dan 3.700 mvt/dag (motorvoertuigen per dag (telling uit 2022). Uitgaande van de tellingen is er een theoretische restcapaciteit van minder dan 2.300 mvt/dag en is er dus wel enige ruimte beschikbaar.

Vraag 10: Hoe verhoudt de verkeersaantrekkende werking van de wietkwekerij zich tot de voor de ontwikkeling van het gebied voorziene randvoorwaardelijke aanleg van de Rozemarijnweg en Tijmweg (nieuwe parallelstructuur langs en naar de A4), die tot op heden nog niet zijn gerealiseerd?

Antwoord: Er is afgezien van het gebied voorziene randvoorwaardelijke aanleg van de Rozemarijnweg en Tijmweg (Raadsvoorstel 2022.0000461). Daarnaast is er in het huidige omgevingsplan al rekening gehouden met een glastuinbouwbestemming met bijbehorende verkeersbewegingen op de locatie van de wietkwekerij.

Vraag 11: Hoe verhoudt de verkeersaantrekkende werking van de wietkwekerij zich tot de gewenste woningbouw in de dorpskern Rijsenhout?

Antwoord: In het huidige omgevingsplan is rekening gehouden met een glastuinbouwbestemming met bijbehorende verkeersbewegingen op de locatie van de wietkwekerij. Nu de wietkwekerij binnen de glastuinbouwbestemming past, valt het verkeer dat die kwekerij genereert ook binnen de bestemming. Voor de woningbouw zal te zijner tijd gekeken moeten worden naar de wegcapaciteit en de alsdan eventueel te nemen verkeersmaatregelen.