Lokale partij stelt raadsvragen over verhuizing wietproef teler in Rijsenhout

Daar werden we op geattendeerd door Jordy Schaap, gemeenteraadslid in Haarlemmermeer, namens de partij Forza! Haarlemmermeer via Twitter.

0
hplvd wietproef project c etten leur heerhugowaard
- Advertentie -

De lokale partij Forza! Haarlemmermeer heeft elf raadsvragen ingediend naar aanleiding van het nieuws over de in Rijsenhout gevestigde wietproef teler die 600 meter verderop dan de oorspronkelijke plek zich gaat vestigen.

Forza! Haarlemmermeer dient elf raadsvragen in naar aanleiding van verhuizing wietexperiment teler in Rijsenhout

Daar werden we op geattendeerd door Jordy Schaap, gemeenteraadslid in Haarlemmermeer, namens de partij Forza! Haarlemmermeer via Twitter.

De elf vragen (PDF) zijn als volgt:

1. De aanvraag blijkt gedaan te zijn op 30-12-2023. Valt hij daarmee onder de op 01-01-2024 van kracht geworden omgevingswet of wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van de regelgeving die gold op de dag dat de aanvraag werd gedaan? Zo ja wat zijn de
consequenties daar van?

2. In juli 2021 werd er gemeld dat het legaal wiet kweken een landelijk experiment betrof dat 4 jaar zou gaanduren. Het is inmiddels 2024. De bouwaanvraag moet nog beoordeeld worden en ook de bouw zal nog enige tijd vergen. Is het experiment elders in het land inmiddels van start gegaan en zo ja hoe lang loopt het inmiddels al?

3. Afgaande op de berichtgeving betreft het bouwplan een grootschalig kassencomplex met
meerdere trafostations. Hierdoor bestaat het vermoeden binnen de fractie van Forza! dat
het plan een forse investering behelst. De fractie van Forza! neemt aan dat ook een
wietkwekerij niet zoveel geld zal verdienen dat een dergelijke investering in de resterende
periode van een (lopend) landelijk experiment terugverdiend kan worden. Is het wellicht zo
dat er inmiddels zonder beperking van tijd legaal wiet geteeld mag worden? Zo ja is er dan
nog steeds sprake van een ‘aanwijzingsbesluit’ door de landelijke overheid of is een
wietkwekerij daarmee een onderneming als alle andere geworden?

4. Met de teler werd afgesproken ‘dat hijzelf verantwoordelijk is voor het creëren van een
positief draagvlak in Rijsenhout voor zijn activiteiten’. Heeft die ‘creatie’ plaatsgevonden en
staat de omgeving positief tegenover de plannen of moesten zij het ook uit de krant
vernemen?

5. De burgemeester blijkt aangegeven te hebben positief tegenover een benodigde wijziging van het bestemmingsplan te staan. Is bij wietteelt het wijzigen van een bestemmingsplan de bevoegdheid van een burgemeester? Zo nee wie is daar dan wel voor verantwoordelijk?

6. Staat het college net als de burgemeester positief tegenover een bestemmingsplanwijziging? Zo ja hoe verhoudt deze positieve houding zich tot de als zodanig ervaren onwil om de ondernemers op de Aarbergweg te faciliteren in hun initiatieven?

7. Toen in 2021 bekend werd dat in een bestaande, nog te verbouwen kas op het adres
Aalsmeerderweg 685 een experiment plaats zou gaan vinden met het legaal kweken van wiet werd er tevens melding gemaakt dat het zou gaan om een bedrijf met 40 medewerkers. Hoeveel medewerkers brengt de nu aangevraagde wietkwekerij met zich mee, hoe groot wordt het bebouwde oppervlak en hoe verhoudt het aantal verkeersbewegingen van een bedrijf met dergelijke omvang zich tot het onderzoek van Goudappel uit 2008 waarbij werd aangenomen dat bij glastuinbouw er geen of verwaarloosbare verkeersgeneratie is namelijk zo’n 20 vervoersbewegingen per ha per dag?

8. Nadat SADC haar gronden langs de Geniedijk voor goed geld had kunnen ontwikkelen en de provincie een stuk van haar grond direct naast de geniedijk heeft kunnen verkopen voor de bouw van een trafostation die stroom gaat leveren aan de omliggende datacenters besloten de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed met ‘Ontwikkelkader Erfgoed en Ruimte Geniedijk’ te komen, bedoeld om toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bebouwing, in een gebied van 1000 meter aan weerszijden van de Geniedijk in Hoofddorp op een goede manier samen te laten gaan met de beschermde UNESCO-status van dit gebied.

 • Betreft het gebied nog steeds 1000 meter aan weerszijden of is nadat bleek dat de
  gemeente daar ook grond had die dreigde waardeloos te worden door dit besluit de
  strook inmiddels versmald? Zo ja welke gebied aan weerszijden van de Geniedijk
  betreft thans de beschermde UNESCO-status?
 • Valt de beoogde wietkwekerij in het gebied waarvoor dit ontwikkelkader geldt?
 • Op welke manier zou de wietkwekerij zodanig in het landschap geplaatst kunnen
  worden dat hij geen afbreuk doet aan de beschermde UNESCO-status van het
  gebied?
 • Is in het bouwplan dat nu ter beoordeling bij het college ligt rekening gehouden met
  de speciale beschermede UNESCO-status van het gebied?
Raadsvragen Rijsenhout wietproef teler
Bron: Raasvragen Forza! Haarlemmermeer

9. Hoe verhoudt de verkeersaantrekkende werking van de wietkwekerij zich tot de vanuit
leefbaarheid en verkeersveiligheid gestelde en inmiddels bereikte bandbreedte van de
Aalsmeerderweg die als historisch polderlint gecategoriseerd is als erftoegangsweg van 4.000 tot maximaal 6.000 mvt/werkdag?

10. Hoe verhoudt de verkeersaantrekkende werking van de wietkwekerij zich tot de voor de
ontwikkeling van het gebied voorziene randvoorwaardelijke aanleg van de Rozemarijnweg en Tijmweg (nieuwe parallelstructuur langs en naar de A4), die tot op heden nog niet zijn
gerealiseerd?

11. Hoe verhoudt de verkeersaantrekkende werking van de wietkwekerij zich tot de gewenste woningbouw in de dorpskern Rijsenhout?