Wijzigingen wet experiment gesloten coffeeshopketen in verzamelwet VWS

Morgen vergadert de Tweede Kamer over een verzamelwet van VWS met daarin een aantal wijzigingen voor de wet Experiment gesloten coffeeshopketen.

0
aanmelding wietproef wietexperiment experiment gesloten coffeeshopketen assortiment jef martens analyse wietproef loting project c
- Advertentie -

Morgen, 18 januari (van 10:15 – 13:00 uur), vindt een plenair debat plaats in de Tweede Kamer over een verzamelwet van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met daarin ook enkele wijzigingen voor de wet Experiment gesloten coffeeshopketen. De wijzigingen zijn op één na niet heel groot te noemen.

De wijzigingen zijn als volgt en ook te vinden in deze PDF onder Artikel VI:

ARTIKEL VI

De Wet experiment gesloten coffeeshopketen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van Onze Ministers de
zinsnede «Onze Minister voor Medische Zorg» vervangen door «Onze
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport».

B

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de aanhef «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door «Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur».

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot tweede lid.

C

In artikel 9 wordt de zinsnede «7, eerste lid, onder a, onderdeel 1°, onder b en c, en tweede en derde lid» vervangen door «7, eerste lid, onder a, onderdeel 1°, onder b en c, en tweede lid».

D

In artikel 10 wordt de zinsnede «artikel 7, eerste lid, onder a, onderdeel 2°, onder c en tweede en derde lid» vervangen door «artikel 7, eerste lid, onder a, onderdeel 2°, onder c en tweede lid».

Over de wijzigingen leggen ze in de memorie van toelichting (PDF) uit:

Artikel VI (Wet experiment gesloten coffeeshopketen)
Met dit artikel wordt de Wet experiment gesloten coffeeshopketen aangepast. Onderdeel A betreft louter een technische aanpassing in verband met een gewijzigde portefeuilleverdeling (Kamerstukken II 2020–21, 35 570-XVI, nr. 196). Met onderdeel B wordt de delegatiegrondslag in de aanhef van artikel 7, eerste lid, aangepast. Het huidige tweede lid biedt reeds de mogelijkheid om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen over de uitvoering van het experiment. Bij de totstandkoming van het wetsvoorstel stond daarbij voor ogen dat deze voorziening soelaas kon bieden bij onvoorziene omstandigheden die tijdens het experiment bijsturing behoeven. Inmiddels is echter gebleken dat de uitvoering van het experiment ermee gebaat is dat bepaalde aspecten bij voorbaat op het niveau van de ministeriële regeling vastgesteld kunnen worden gelet op de aard van die regels. Het wordt daarom wenselijk geacht om de delegatiegrondslag in artikel 7, eerste lid, aan tepassen. Het huidige tweede lid kan daardoor komen te vervallen. De technische wijzigingen in onderdelen C en D vloeien daaruit voort.

De belangrijkste wijziging uit de wet is dan ook zoals de Medical Cannabis Society aangaf op Twitter artikel 7 lid 1 en zoals uitgelicht hierboven in de memorie van toelichting.