Aanpassingen aan wietproef wet: o.a. grenswaarden bacteriën, schimmels omhoog

Een van de belangrijkste wijzigingen in de regeling is de wijziging omtrent de grenswaarden voor bacteriën, gisten en schimmels. 

0
documentaireserie Cannabis helmond Project C
- Advertentie -

Op de dag dat de aanloopfase van het wietexperiment van start is gegaan in Breda en Tilburg, publiceerde de overheid ook een ministeriële regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 december 2023, kenmerk 3720763-1056503-VGP. Daarin staan enkele wijzigingen met betrekking tot de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen in verband met de aanpassing en verduidelijking van enkele eisen voor aangewezen telers, alsmede enkele technische aanpassingen.

Grenswaarden voor bacteriën en schimmels tien keer zo hoog

Een de belangrijkste wijzigingen in de regeling is de wijziging omtrent de grenswaarden voor bacteriën, gisten en schimmels.

Zo valt in de regeling te lezen:

I

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

1. Met betrekking tot het ‘Totaal aeroob kiemgetal’ wordt de vermelde grenswaarde ‘max 100.000 kve/gram’ vervangen door ‘max 1.000.000 kve/gram’.

2. Met betrekking tot het ‘Totaal kiemgetal schimmels en gisten’ wordt de vermelde grenswaarde ‘max 10.000 kve/gram’ vervangen door ‘max 100.000 kve/gram’.

Dat is in beide gevallen dus een grenswaarde die tien keer zo hoog ligt. Goed nieuws dus voor telers die volledig biologisch willen kweken.

In de toelichting in de regeling is te lezen:

Bij de totstandkoming van de Regeling is ervoor gekozen om een maximum van 100.000 kve/gram te hanteren. Inmiddels is gebleken dat deze grenswaarde kan worden opgehoogd naar maximaal 1.000.000 kve/gram. Dit is in lijn met de richtwaarden in de Hygiënecode voor de horeca. Een hygiëne code is ‘een in Nederland opgestelde nationale gids voor goede praktijken inzake hygiëne en de toepassing van HACCP-beginselen’, zoals gedefinieerd in het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en gebaseerd op Verordening (EG) 852/2004 inzake levensmiddelen hygiëne.

Ten tweede zal de grenswaarde van het totaal kiemgetal schimmels en gisten worden verhoogd tot maximaal 100.000 kve/gram. Bij het vaststellen van dit kiemgetal is een expert van het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, een onderzoeksinstituut op het gebied van schimmels, gisten en bacteriën, geraadpleegd.

Aan elke vorm van cannabisconsumptie gaat verhitting of verbranding vooraf, waardoor het merendeel van de microbiologische onzuiverheden gedood zullen worden.

Tijdens het experiment zal aan de hand van laboratoriumonderzoeksuitslagen worden gemonitord wat de gemiddelde waarden zijn voor zowel het aeroob kiemgetal als het kiemgetal voor schimmels en gisten. Als door middel van de opgedane praktijkervaring en op basis van deze uitslagen blijkt dat binnen veilige marges lagere kiemgetallen haalbaar zijn in de aangewezen teeltfaciliteiten, kunnen beide grenswaarden in bijlage III eventueel naar beneden worden bijgesteld. Dit proces is daarmee vergelijkbaar met de totstandkoming van grenswaarden in andere sectoren en productgroepen.

En de rest van het de regeling?

Enkele andere puntjes uit de regeling zijn als volgt.

Uitbreiding van Bewijslast voor Telers

De regeling omvat ook wijzigingen in Bijlage II, waarin de bewijzen van aankoop van hennepzaden nu expliciet worden vermeld.

Dit is een toevoeging aan de bewijslast voor telers, waarbij het aantonen van de herkomst van hennepzaden een essentieel onderdeel wordt van het gereguleerde proces.

  • Toevoeging van bewijzen van aankoop van hennepzaden aan Bijlage II.
  • Verduidelijking van de bewijslast voor telers.

Overgangsregeling voor Verpakkingseenheden

Tot slot introduceert Artikel II een overgangsregeling voor verpakkingseenheden die voldoen aan de eisen van de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen vóór de inwerkingtreding van deze regeling.

Deze verpakkingseenheden mogen tot aan het begin van het experiment opgeslagen, verkocht en verhandeld worden door aangewezen telers en coffeeshophouders.

Belangrijkste punten:

  • Overgangsregeling voor verpakkingseenheden die aan eerdere eisen voldoen.
  • Toestemming voor opslag, verkoop en handel door aangewezen telers en coffeeshophouders.

Verplichte Bijsluiter met QR-code

Via de QR-code kan elektronisch toegang worden verkregen tot specifieke informatie, inclusief animaties, zonder dat de verpakking geopend hoeft te worden.

De QR-code moet duidelijk worden gemarkeerd met de aanduiding ‘Bijsluiter’.

Belangrijkste punten:

  • Verplichte QR-code op elke verpakkingseenheid.
  • Elektronische toegang tot informatie, inclusief animaties.
  • Duidelijke aanduiding ‘Bijsluiter’ boven of onder de QR-code.