Luxemburg maakt meer details bekend over legalisering thuisteelt

Een tijdje geleden werden er al wat meer details bekend gemaakt, maar de details die vorige week bekend zijn gemaakt komen direct van de website van de Luxemburgse overheid. In dit stuk een vrije vertaling van de aangekondigde plannen.

0
luxemburg legalisering cannabis (1)
- Advertentie -

Vorige week overschaduwde het nieuws over de aanstaande regulering van cannabis in Duitsland het nieuws vanuit Luxemburg, waar de overheid meer details bekend heeft gemaakt over de aanstaande legalisering van thuisteelt van cannabis.

Update, 28 juni 2023: Luxemburg legaliseert cannabis als eerste in Benelux, tweede in Europese Unie

Een tijdje geleden werden er al wat meer details bekend gemaakt, maar de details die vorige week bekend zijn gemaakt komen direct van de website van de Luxemburgse overheid. Hieronder een vrije vertaling van de aangekondigde plannen.

Je eigen cannabis kweken in Luxemburg: zo ziet de overheid dat voor zich

De voorgestelde veranderingen, onderdeel van een volksgezondheidsaanpak en voorzien in de oprichting van een systeem voor legale toegang tot cannabis, werd vertraagd als gevolg van de pandemie, maar zal verder worden ontwikkeld schrijft de overheid op zijn website.

Handel in cannabiszaden wordt legaliseert, mogelijk ook lokale productie

In de eerste plaats zal de handel in wietzaden landelijk worden toegestaan, omdat het inconsequent zou zijn om legaal vier wietplanten in huis te hebben, terwijl het verwerven en in bezit hebben van de voor de teelt van deze planten benodigde zaden illegaal zou blijven.

Het moet mogelijk zijn om zaden te kopen in winkels in Luxemburg, geïmporteerd uit het buitenland of online

Er zijn geen plannen om de hoeveelheid cannabiszaden die een volwassene kan verwerven en bezitten te beperken, noch om drempels te voorzien voor THC-niveaus in de zaden. Dat komt omdat het aan het consumeren van zaden geen bedwelmend of euforisch effect veroorzaakt. Aan de andere kant is het onmogelijk om het aantal zaden dat nodig is voor de teelt van de vier planten nauwkeurig te bepalen, omdat het afhangt van, per geval, zoals bij andere planten, op basis van de feitelijke omstandigheden van de teelt en de individuele vaardigheden van elke teler.

Het moet mogelijk zijn om zaden te kopen in winkels in Luxemburg, geïmporteerd uit het buitenland of online. Op de lange termijn moet ook worden overwogen om een ​​nationale productie van zaden voor commerciële doeleinden toe te staan, omdat claims in deze richting te verwachten zijn. Het zou inderdaad inconsequent zijn dat consumenten legaal zaden uit het buitenland zouden kunnen kopen, terwijl binnenlandse productie verboden zou blijven. Het wettelijk kader met betrekking tot professionele producenten in de land- en tuinbouwsector moet in die zin worden aangepast in het kader van hetzelfde wetsontwerp tot aanpassing van strafrechtelijke sancties en vervolgingen.

Vier planten per huishouden

Voor persoonlijke consumptie is het de bedoeling dat er per huishouden maximaal vier wietplanten uit zaden kunnen worden opgekweekt.

Opgemerkt moet worden dat wordt voorgesteld om vier planten per huishouden te verstrekken, en niet vier planten per volwassen persoon in het huishouden, terwijl het begrip “huishouden” veel stabieler en gemakkelijker te definiëren is, met name in het geval van strafrechtelijke vervolging, terwijl de benadering van vier planten per persoon in het huishouden veel vager, variabeler en gemakkelijker te manipuleren zou zijn door mensen die de bepalingen van de wet willen omzeilen.

Cannabisteelt moet zowel binnen als buiten mogelijk zijn

De plaats van teelt van de vier planten moet worden beperkt tot de woonplaats of gewone verblijfplaats van een volwassene. Cannabisteelt moet zowel binnen als buiten mogelijk zijn (balkon, terras, tuin etc.). Voorwaarde zou zijn dat de planten in ieder geval niet zichtbaar zijn voor passerende personen op de openbare weg. Alle vier de planten buiten kweken heeft als voordeel dat, vanwege de klimatologische omstandigheden in Luxemburg, het THC-gehalte over het algemeen lager is dan het THC-gehalte van planten die binnen worden gekweekt. Buitenteelt moet echter worden beperkt tot gebieden die direct grenzen aan het huis of de gebruikelijke verblijfplaats van de volwassen persoon (bijv. tuin) om teelt op plaatsen (bijv. gemeenschappelijke tuinen) te voorkomen, wat in dat geval tot mogelijke strafrechtelijke vervolging zal leiden.

Consumptie openbaar blijft gehandhaafd, overdracht cannabis verboden

Het verbod op consumptie in het openbaar blijft gehandhaafd. Elke gratis of waardevolle overdracht van cannabis of afgeleide producten blijft verboden. Bij niet-naleving van de plaats van teelt of bij overschrijding van het aantal in eigen land geteelde planten, wordt strafrechtelijk vervolgd volgens het gemeen recht van strafvordering, op basis van een in te stellen strafbaar feit. De straffen voor deze nieuwe overtreding moeten liggen tussen enerzijds de straffen voor het eenvoudig bezit, consumptie of vervoer van 3 gram of minder op de openbare weg en anderzijds de zware straffen voor handelaren in verdovende middelen.

Bezit beperkt tot 3 gram en vereenvoudigde procedure

Een decorrectionalisatie voor de delicten van consumptie, bezit, bezit en vervoer in het openbaar evenals voor de verwerving wordt overwogen, wanneer de betrokken hoeveelheid kleiner is dan of gelijk is aan 3 gram, bij gebrek aan aanwijzingen van verkoop of verkeer en/of andere verzwarende omstandigheden.

Zo is het de bedoeling om de thans geldende strafrechtelijke basisboete van 251,- euro tot 2500,- euro te vervangen door een boete van 25,- euro tot 500,- euro en de mogelijkheid om een ​​aan 145 euro belaste waarschuwing af te geven, indien en alleen als de drempel van 3 gram niet wordt overschreden. De bijbehorende procedurele modaliteiten zouden worden gemodelleerd naar bestaande belaste waarschuwingsprocedures in andere zaken, zoals tabaksontmoediging.

De betaling van de belasting heeft tot gevolg dat elke strafrechtelijke vervolging wordt stopgezet. De wet zou uitdrukkelijk moeten bepalen dat de aanvaarding van de belaste waarschuwing automatisch een ontheffing inhoudt van de 3 gram of minder cannabis, die onmiddellijk moet worden teruggegeven aan de politieagent die de belaste waarschuwing afgeeft en die vervolgens door de politie wordt vernietigd.

In geval van weigering van betaling of betwisting wordt een proces verbaal opgemaakt in overeenstemming met het gemeen recht. Als de overtreder eerst de belaste waarschuwing aanvaardt, maar deze vervolgens niet betaalt of betwist binnen de termijn van dertig dagen, wordt door de Officier van Justitie een forfaitaire boete van 300,- toegekend. De openbare actie vervalt door de betaling van de forfaitaire boete. Bij uitblijven van betaling of betwisting van de forfaitaire boete wordt de overtreder door het Openbaar Ministerie gedagvaard bij de politierechter die vervolgens de boete van maximaal 500,- euro kan uitspreken. Wanneer de dader wordt veroordeeld, volgt een aantekening in het strafregister.

Bij aanvaarding en betaling van de belaste waarschuwing doet de overtreder automatisch afstand van het product en wordt de vernietiging bevolen. Bij een geschil wordt het product in beslag genomen voor analyse en wordt de klassieke strafrechtelijke vervolging in gang gezet. Volgens het gewoonterecht maken de analysekosten deel uit van de proceskosten en komen deze voor rekening van de beklaagde in geval van veroordeling.

Overtredingen worden geconstateerd en onderzocht door gerechtelijke politiefunctionarissen en agenten van de politie en door agenten van de douane. Net als bij andere zaken die voorzien in belaste waarschuwingen, wordt de inning van boetes uitgevoerd door de Registratieadministratie.

Boven de drempel van 3 gram wordt de overtreder beschouwd als een drugsdealer

Boven de drempel van 3 gram wordt de overtreder beschouwd als een drugsdealer. Het beroep op de belaste waarschuwing is uitgesloten, de politieagent moet dan een gewoon proces-verbaal opmaken dat aan het parket wordt bezorgd en dan kunnen zwaardere strafrechtelijke sancties worden uitgesproken, volgens het gemeen recht van het strafprocesrecht.

Opgemerkt moet worden dat niet wordt voorgesteld om specifieke en ingrijpende wettelijke bepalingen op het gebied van privacy te voorzien wanneer een persoon bijvoorbeeld in het bezit is van een hoeveelheid groter dan 3 gram op de openbare weg. In deze gevallen zou het gemeen recht van strafvordering van toepassing zijn, met name die welke betrekking hebben op flagrante misdrijven en strafbare feiten en die welke een bevel van de onderzoeksrechter vereisen om een ​​huiszoeking te kunnen uitvoeren.

Minderjarigen

Met betrekking tot minderjarigen is, ongeacht de hoeveelheid cannabis waar het om gaat, de mogelijkheid om een ​​belaste waarschuwing af te geven uitgesloten, zoals in alle andere zaken die voorzien in belaste waarschuwingen (bijv. tabaksontmoediging), terwijl een belaste waarschuwing het juridische karakter heeft van een strafrechtelijke transactie en een minderjarige heeft niet de juridische capaciteit om concessies te doen aan zijn rechten.

De politie stelt daarom in ieder geval een proces-verbaal op voor het Openbaar Ministerie en er gelden common law-procedures op het gebied van jeugdbescherming. Op basis van de gegevens in het dossier zal de jeugdrechter passende afleidingsmaatregelen nemen, zoals therapie of de verplichting om het programma “Keuze” te volgen. De nadruk ligt meer op de bescherming van jongeren dan op de strafrechtelijke vervolging van de minderjarige.

Ten aanzien van consumptie in aanwezigheid van respectievelijk minderjarigen of samen met één of meer minderjarigen op school dient te worden opgemerkt dat deze verzwarende omstandigheden nog steeds strafrechtelijk strafbaar blijven, zoals nu het geval is.

Cannabis in het verkeer: nultolerantie

Wat het wegverkeer betreft, wordt geen wijziging voorgesteld. De drempelwaarde (1ng / ml THC) die momenteel wordt vermeld in artikel 12 van het verkeersreglement wordt gehandhaafd. In feite is de grenswaarde gelijk aan nultolerantie.

De strafrechtelijke sancties voorzien in een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 jaar en een boete van 500,- euro tot 10.000,- euro of slechts één van deze straffen.

Verre van optimaal

Zoals je hierboven kunt lezen, zijn aangekondigde plannen verre van optimaal. De straffen voor mocht je net buiten de gestelde voorwaarden vallen, zijn nog steeds vrij zwaar. Ook voor mensen die niet thuis kunnen of willen kweken, zijn er geen andere opties. Ook de straffen op cannabis in het verkeer zijn erg zwaar. Mede omdat cannabis tot wel dertig dagen in je bloed kan blijven, betekent deze lage drempelwaarde van 1ng / ml THC dat je in principe als reguliere cannabis consument niet mag autorijden. Gelukkig is het openbaar vervoer wel recentelijk gratis gemaakt.

Toch is het een goed teken dat thuisteelt gelegaliseerd kan worden, ook in de Europese Unie. Het is het begin van het opheffen van het verbod immers. De regulering van cannabis voor de verkoop komt later wel. Zeker als Duitsland het ook gaat doen.