Nieuwe column Gerrit Jan ten Bloemendal over wietproef Werkgroep X

In een nieuwe column geeft coördinator Gerrit Jan ten Bloemendal uitleg over de nieuwe Werkgroep X: een gezamelijke wietexperiment werkgroep van de coffeeshopbonden PCN en BCD.

0
werkgroep x
- Advertentie -

In juli van dit jaar werd ik door het bestuur van het Platform Cannabisondernemingen Nederland (PCN) gevraagd om een werkgroep op te gaan zetten die zich bekommert om de belangen van die PCN-leden die daadwerkelijk in het Experiment Gesloten Coffeeshopketen zitten. In de 10 steden die door het kabinet zijn geselecteerd als zogenaamde “interventiegemeenten” heeft het PCN op dit moment 15 aangesloten coffeeshopondernemingen.

Onstaan en oprichting Werkgroep X (met de  X van eXperiment)

Na ampel beraad heb ik ja gezegd, ook omdat er aan een aantal voorwaarden werd voldaan om de nog te “organiseren” werkgroep van de grond te krijgen, zoals met name een fatsoenlijk budget. Het budget van de werkgroep groeit naarmate er meer leden van de werkgroep zijn.

Daarnaast stelde het bestuur van het PCN toen ook voor om in deze werkgroep samen te gaan werken met haar zusterbond, de Bond van Cannabisdetaillisten (BCD). Tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide bestuursdelegaties in Vianen (augustus) werd ik in de gelegenheid gesteld de contouren van mijn plannen te schetsen. Er werd snel overeenstemming bereikt en de samenwerking was een feit. Dit was ook het moment dat de naam van de werkgroep bekend werd gemaakt: Werkgroep X (met de  X van eXperiment).

Tijdens enkele bezoeken aan Utrecht bedachten we niet alleen de naam, maar ontwierpen ook de organisatiestructuur van Werkgroep X

Tussen de vraag van het PCN bestuur en de gezamenlijke vergadering van de besturen van BCD en PCN zat een maand. In deze maand heeft de Denkgroep X de basis gelegd voor Werkgroep X. Dit klinkt misschien mysterieus, maar is het niet! De gebruikte termen zijn termen die refereren aan het woord “interventiegemeenten”, als ware het een militaire operatie (Interventie – Tusschenkomst van eenen staat in de binnenlandsche aangelegenheden van eenen anderen staat, Militair woordenboek(1861-1862) – H.M.F. Landolt). Daarop voortbordurend en (toegegeven) onder invloed van geestverruimende middelen kwamen we op de naam Werkgroep X (associaties met het Uur U, 007, zijn baas M, maar ook Project X). Maar denk ook aan de wiskunde: het is gebruikelijk dat de onbekende wordt aangeduid met de letter x. Zijn er meer onbekenden, dan worden de letters y en z gebruikt.

Denkgroep X zijn Jeroen Bos (’t Grasje in Utrecht, Peace on Drugs Radio, lid PCN, voormalig penningmeester PCN, voorzitter Stichting Maatschappij en Cannabis, de Cannabis-Kieswijzer) en ik zei de gek. Tijdens enkele bezoeken aan Utrecht bedachten we niet alleen de naam, maar ontwierpen ook de organisatiestructuur van Werkgroep X. 

Binnen de werkgroep gelden een aantal regels als het gaat om het nemen van besluiten over zaken en personen (bijvoorbeeld het verlenen van een mandaat aan een persoon als vertegenwoordiger en/of woordvoeder). Aangezien het Platform Cannabisondernemingen Nederland de initiatiefnemer is van Werkgroep X gelden de in haar statuten verwoorde regels:

“Tenzij elders in deze statuten of in het huishoudelijk regelement anders is bepaald, worden alle besluiten in de organen der vereniging genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht, onder inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. Ieder gewoon lid heeft een stem; ereleden hebben geen stemrecht.”

Bij mijn weten is dit gelijkluidend aan de BCD-statuten.

Website opgericht en kerngroep bekend

Een van de eerste bedenksels was een eigen website. En die is inmiddels een feit: www.werkgroepx.net. Evenals een Twitteraccount (@werkgroepx) en Instagramaccount (@werkgroepx). De site heeft een “geheime” afdeling. In dit besloten gedeelte van onze website hebben we ruimte gecreëerd om inzage te geven in vertrouwelijke stukken zoals e-mails, brieven, verslagen, notities en dergelijke. Daarnaast is er ruimte gecreëerd voor discussie. Aan het eind van ieder artikel stellen we een concrete vraag. In het discussiegedeelte onder het artikel kun je dan reageren. Deze bijdrage is alleen zichtbaar voor de deelnemers van Werkgroep X. 

De werkgroep heeft inmiddels ook een kerngroep. Daarin hebben zitting: Simone van Breda (voorzitter BCD), Marcel Moria (bestuurslid BCD), Margriet van der Wal (voorzitter ABC) en ondergetekende (coördinator X en bestuurslid PCN). Werkgroep X wordt vanzelfsprekend ondersteund door de secretariaten van BCD (Ferry de Boer) en PCN (Jeanny van Dongen en Bart van Overbeek).

Gerrit-Jan ten Bloemendal was een van de venoten van koffieshop De Os in Leeuwarden. Daarnaast richtte hij het PCF op, de voorloper van coffeeshopbond Platform Cannabis Ondernemingen Nederland (PCN). Samen met Jeroen Bos en Lisa Lankes heeft hij daarnaast de stichting Maatschappij en Cannabis opgericht, die de Cannabis Kieswijzer onder haar hoede heeft. Gerrit Jan is ook van Peace On Drugs Radio (iedere dinsdag, van 19:00 tot 21:00) op www.ridderradio.com. Hij was ook onze vierde Cannabis Industrie Podcast gast. Sinds kort is hij de coördinator van Werkgroep X.