Duitse cannabis plannen gepresenteerd: thuisteelt, clubs en experimenten

De plannen voor de legalisatie van cannabis in Duitsland zijn vandaag gepresenteerd: met thuisteelt, clubs en experimenten.

0
Cannabis legalisering Duitsland
- Advertentie -

Eerder vandaag heeft de minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach (SPD) in een gezamenlijke persconferentie met Cem Özdemir (de minister van Voedselvoorziening en Landbouw) de plannen voor de legalisatie van cannabis in Duitsland geopenbaard die eerder in het regeerakkoord van de stoplichtcoalitie waren aangekondigd. De plannen zijn echter nog niet een wetsvoorstel.

Update, 16 augustus 2023: Duitse kabinet akkoord met wetsvoorstel om cannabis te legaliseren

Let op: dit artikel wordt naarmate de dag vordert bijgewerkt. Onderstaand is een vrije vertaling van het persbericht. Onderin het artikel vindt je ook de voorlopige vertaling van de uitgeschreven vragen en antwoorden na de persconferentie.

Volwassenen zullen volgens het persbericht in bepaalde hoeveelheden privé (3 bloeiende planten) of in non-profitorganisaties (met maximaal 500 leden) cannabis mogen kweken en deze in erkende speciaalzaken kunnen kopen als onderdeel van een regionaal modelproject. De federale regering ging hiermee akkoord na besprekingen met de Europese Commissie over de kernpuntennota van 26 oktober 2022. Het doel blijft de kwaliteit te controleren, de overdracht van verontreinigde stoffen te voorkomen, de best mogelijke bescherming van minderjarigen en de gezondheid van de consument te waarborgen en de zwarte markt te beteugelen.

In een eerste stap moet teelt in cannabis clubs en particuliere teelt landelijk mogelijk gemaakt worden. In een tweede stap zal de verkoop in speciaalzaken worden geïmplementeerd als een wetenschappelijk ontworpen, regionaal beperkt en tijdgebonden modelproject. In het modelproject kunnen de effecten van een commerciële toeleveringsketen op gezondheid en jeugdbescherming en de zwarte markt nader wetenschappelijk worden onderzocht.

“(…)Het vorige cannabisbeleid heeft gefaald. Nu moeten we nieuwe wegen inslaan”

Federale minister van Volksgezondheid prof. Karl Lauterbach legde uit in het persbericht: “Cannabis is een wijdverbreid stimulerend middel. Het wordt vaak illegaal aangeboden en gebruikt in Duitsland. Dit is vaak een gevaar voor de gezondheid. Vooral adolescenten worden door cannabis belemmerd in hun sociale en cognitieve ontwikkeling. Desondanks gebruiken steeds meer jongeren de drug. De producten op de zwarte markt zijn vaak besmet en vormen extra gezondheidsrisico’s. Dit kunnen wij niet langer accepteren. Daarom durven we de gecontroleerde verkoop van cannabis aan volwassenen binnen duidelijke grenzen aan en dringen we de zwarte markt terug, geflankeerd door preventieve maatregelen voor jongeren. Gezondheidsbescherming staat voorop. Het vorige cannabisbeleid heeft gefaald. Nu moeten we nieuwe wegen inslaan.”

“(…)Met een regionaal modelproject onderzoeken we ook de mogelijkheden van een commerciële supply chain”

Federaal minister van Landbouw Cem Özdemir zei in het persbericht: “De consumptie van cannabis is een sociale realiteit. Tientallen jaren van verbodsbeleid hebben hiervoor de ogen gesloten en hebben vooral problemen veroorzaakt: ten koste van onze jongeren, de gezondheid van gebruikers en de wetshandhavingsinstanties. Nu creëren we een coherente en pragmatische cannabispolitiek met perspectief, door particuliere teelt, bezit en consumptie legaal te maken. Niemand zou bij dealers hoeven te kopen zonder te weten wat ze krijgen. We versterken jongeren door gecontroleerd teelt en distributie in het kader van cannabisclubs – en bescherming van de gezondheid. En: we slaan een slag tegen de georganiseerde misdaad, die er zelfs niet voor terugdeinst om het aan kinderen te verkopen. Met een regionaal modelproject onderzoeken we ook de mogelijkheden van een commerciële supply chain.”

De hoekstenen van het 2-pijlermodel (clubcultuur & regionaal model/CARE) zijn ontwikkeld door het federale ministerie van Volksgezondheid als leider, evenals het federale ministerie van Binnenlandse Zaken, het federale ministerie van Justitie, het federale ministerie van Landbouw, het federale ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de technische verantwoordelijkheden. Er werd rekening gehouden met de grenzen van de EU en het internationaal recht. Op basis van de kernpuntennota zal de federale regering nu op korte termijn een wetsontwerp indienen.

Update, 14 april: Pas in 2024 start met toestaan cannabis thuisteelt, clubs in Duitsland

Het 2-pijlermodel in detail

1e pijler: Private & community, non-profit gerichte thuisteelt

 • Onder strikte, duidelijk omschreven wettelijke kaders mogen verenigingen zonder winstoogmerk gezamenlijk cannabis telen voor recreatieve doeleinden en deze voor eigen gebruik aan leden verkopen. De leden dienen zo actief mogelijk te zijn in de vereniging. Deelname van medewerkers van de verenigingen aan de teelt is toegestaan, echter het inschakelen van derden bij de teelt is uitgesloten.
 • De randvoorwaarden voor de afhandeling zijn geregeld in een aparte wet.
 • Naast de geoogste recreatieve cannabis kunnen leden ook zaden en stekken krijgen die door de vereniging zijn geproduceerd voor hun eigen teelt. Onderzocht wordt of en hoe zaden en/of stekken voor eigen teelt tegen kostprijs bij de verenigingen kunnen worden betrokken zonder dat lidmaatschap van een vereniging daarvoor een voorwaarde is.
 • Goedkeuring en controle vinden plaats door overheidsinstanties, onder andere met betrekking tot de naleving van kwantiteit, kwaliteit en jeugdbeschermingsspecificaties en met steekproeven en bezoeken ter plaatse. Persoonsgegevens die door de verenigingen worden verzameld in verband met de verkoop van recreatieve cannabis, zaden en stekken aan leden mogen niet worden doorgegeven aan onbevoegde derden of voor andere doeleinden worden gebruikt. Lidmaatschap van meer dan één vereniging is verboden.
 • Boetes, intrekking van de vergunning of boetes/gevangenisstraf voor meerdere overtredingen zijn mogelijk.
 • Teelt- en oogsthoeveelheden zijn afgestemd op behoeftedekking. Er zijn rapportage- en documentatievereisten voor de geproduceerde en geleverde hoeveelheden. Er geldt een import- of exportverbod voor recreatieve cannabis.
 • Lidgelden dekken de kostprijs, gespreid in functie van de geleverde hoeveelheid (eventueel met een basisforfait en een bijkomend bedrag per geleverde gram).
 • Het aantal leden per vereniging is beperkt tot maximaal 500 met een minimumleeftijd van 18 jaar en woonplaats of gewone verblijfplaats in Duitsland. Het aantal verenigingen kan worden beperkt door de bevolkingsdichtheid.
 • De vereniging kan alleen worden bestuurd door natuurlijke personen van wie de betrouwbaarheid is gecontroleerd. De vereniging wordt bestuurd volgens de principes van het verenigingsrecht. Persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur van de vereniging in geval van financieel verlies of het overtreden van officiële vereisten is alleen mogelijk in geval van opzet of grove nalatigheid.
 • De inkoop van zaden voor de (eerste) teelt in de verenigingen wordt mogelijk gemaakt. De mogelijkheid om zaden uit derde landen te importeren wordt onderzocht.
 • Het uitdelen van de geoogste cannabis(bloemen) is alleen toegestaan ​​aan leden; geen openbaarmaking aan derden; max. 25g cannabis per dag, max. 50g per maand, max. 7 zaden of 5 stekken per maand. De verstrekking aan adolescenten onder de 21 jaar is beperkt tot een hoeveelheid van 30g per maand, naast een limiet op het toegestane THC gehalte (limiet nog te verduidelijken). Dit moet tot uiting komen in de variëteitsselectie.
 • Onderzocht wordt of en hoe zaden en stekken gratis kunnen worden uitgewisseld tussen verenigingen voor kwaliteitsborging.
 • Voor gemeenschapsteelt gelden kwaliteitseisen (met name een verbod op toevoegingen of hulpstoffen zoals tabak of aroma’s, eisen voor bestrijdingsmiddelen, geen synthetische cannabinoïden).
 • Levering is uitsluitend in zuivere vorm (bloemen of hasj) in neutrale verpakking of los met bijgevoegde informatie over het product (variëteit, inclusief het gebruikelijke gemiddelde THC-gehalte en gehalte aan andere cannabinoïden zoals CBD), dosering en toepassing evenals de risico’s van consumptie- en adviescentra.
 • Consumptie op de terreinen van de vereniging is verboden, net als publieke consumptie nabij scholen, kinderdagverblijven e.d. en in voetgangerszones tot 20.00 uur.
 • Tegelijkertijd is er een verbod op de verkoop van alcohol, tabak of andere opwekkende en bedwelmende middelen.
 • Toegang is alleen toegestaan ​​voor volwassenen met strikte leeftijdsbeperkingen.
 • Voorwaarden voor jeugdbescherming en preventie zijn van toepassing: door de vereniging aan te wijzen jeugdbeschermings-, verslavings- en preventiemedewerkers hebben aantoonbare deskundigheid; er is een verplichte samenwerking met de lokale verslavingspreventie of – adviescentrum en een minimale afstand tot scholen, kinderdagverblijven of dergelijke.
 • Er geldt een algemeen reclameverbod voor de verenigingen en voor cannabis. Feitelijke informatie is acceptabel.
 • Minimale beveiligingsmaatregelen ( bijv. inbraakwerende terreinen, omheiningen) voorkomen toegang door onbevoegde derden.
 • Strafvrij bezit (bezit in het openbaar) is mogelijk voor persoonlijk gebruik tot 25g; er zijn strafbepalingen voor bezit daarboven, voor handel en verkoop aan zowel niet-leden als kinderen en jongeren alsook voor de verkoop van cannabis die niet in de verenigingen zelf gekweekt is.
 • De grenswaarden in het weg-, scheeps- en luchtverkeer worden gecontroleerd met betrokkenheid van de relevante gespecialiseerde commissies. Regelgeving over de toelaatbaarheid van rijden onder invloed van cannabis is uitsluitend gebaseerd op de eisen van de verkeersveiligheid.
 • Particuliere thuisteelt zonder straf omvat maximaal 3 vrouwelijke bloeiende planten en moet worden beschermd tegen toegang door kinderen en jongeren.
 • Het is mogelijk om veroordelingen uitsluitend te laten invoeren voor handelingen in verband met cannabis, waarvoor de wet in de toekomst geen straf meer voorziet (bezit tot 25g/eigen teelt van maximaal 3 vrouwelijke bloeiende planten) geschrapt uit het federaal centraal register op aanvraag. Met de inwerkingtreding van de wet zullen de lopende onderzoeken en strafprocedures met betrekking tot deze feiten worden beëindigd door de mogelijkheden die het Wetboek van Strafvordering al biedt.
 • De reikwijdte van de Federal Non-Smoking Protection Act wordt uitgebreid tot het roken van cannabisgerelateerde producten; er moet gezorgd worden voor extra bescherming voor niet-rokers in overeenstemming met de regelgeving voor tabak.
 • Deelname aan programma’s voor vroegtijdige interventie en preventie voor minderjarigen die cannabis bezitten of gebruiken, is verplicht.
 • Na 4 jaar worden de eisen voor Pijler 1 geëvalueerd met als doel mogelijke aanpassingen op het gebied van gezondheid en jeugdbescherming en het terugdringen van de zwarte markt te onderzoeken.

Daarnaast moeten de bepalingen over jeugd- en gezondheidsbescherming, geformuleerd in de kernpuntennota van 26 oktober 2022, worden uitgevoerd. Het is de bedoeling om dit voorstel voor een regeling zo in te richten dat er geen meldingsplicht ontstaat.

2e pijler: Regionale modelprojecten met commerciële toeleveringsketens

In de volgende stap op weg naar een landelijke regulering implementeert de tweede pijler de andere invalshoeken uit de kernpuntennota van 26 oktober 2022, inclusief een evaluatie als een wetenschappelijk ontworpen, regionaal en tijdgebonden model: bedrijven starten met produceren, verkoop en distributie in speciaalzaken voor recreatieve cannabis voor volwassenen binnen een gelicentieerd en door de overheid gecontroleerd kader. Met deze pijler kunnen de effecten van een commerciële toeleveringsketen op gezondheid en jeugdbescherming en de zwarte markt wetenschappelijk worden onderzocht.

 • De projectduur is 5 jaar vanaf de gevestigde toeleveringsketen.
 • Er is een ruimtelijke beperking tot afleverpunten en volwassen inwoners van bepaalde districten/steden in meerdere deelstaten (opt-in benadering).
 • In het kader van de wet wordt de goedkeuring van de verkoop van eetwaren onderzocht in overeenstemming met strikte jeugd- en gezondheidsbeschermingsregels.
 • Het model wordt wetenschappelijk gevolgd en geëvalueerd. De bevindingen worden beschikbaar gesteld aan de Europese partners en de Europese Commissie.
 • Gezondheid en jeugdbescherming volgt ook de kernpuntennota van 26 oktober 2022.

Dit deel van het project zal naar verwachting meldingsplichtig blijven.

Bij de implementatie van het 2-pijlermodel gaat de federale overheid uit van haar internationaal en EU- rechtelijk kader. Het zal verwijzen naar de interpretatieverklaring die in 1993 is afgegeven toen het VN- Verdrag van 1988 werd geratificeerd aan de relevante VN-organen en een verklaring afgeven waarin het verklaart dat het project verenigbaar is met het doel en de wettelijke vereisten van het VN-Verdrag. Daarnaast zal een nauwe en transparante afstemming met de Europese partners belangrijk zijn.

Bij de implementatie van het 2-pijlermodel gaat de federale overheid uit van haar internationaal en EU- rechtelijk kader. Het zal verwijzen naar de interpretatieverklaring die in 1993 is afgegeven toen het VN- Verdrag van 1988 werd geratificeerd aan de relevante VN-organen en een verklaring afgeven waarin het verklaart dat het project verenigbaar is met het doel en de wettelijke vereisten van het VN-Verdrag. Daarnaast zal een nauwe en transparante afstemming met de Europese partners belangrijk zijn.

Tegelijkertijd zet de federale regering haar inspanningen voort (onder meer via de missies in het buitenland) om haar aanpak te promoten bij haar Europese partners en onderzoekt ze ook in hoeverre voldoende EU- lidstaten het initiatief kunnen nemen om de het desbetreffende rechtskader van de EU op middellange termijn flexibeler moet worden gemaakt en verder moet worden ontwikkeld.

Belangrijk gegeven is dat ‘de eerste pijler’ niet via de politiek moet worden goedgekeurd, de ‘tweede pijler’ wel. Voor de ‘tweede pijler’ volgt na de zomer een wetsvoorstel en die moet ook wel worden goedgekeurd worden door de EU.

Vragen en antwoorden op de persconferentie

Na de persconferentie volgde ook een vragenrondje waarbij de beide ministers ingingen op vragen van journalisten in de zaal. Onderstaand zijn de vragen uitgeschreven en vertaald met dank aan Jef Martens.

NB: Het is een voorlopige vertaling, kleine wijzigingen kunnen nog volgen. Voor de zekerheid kan je ook de livestream boven in dit artikel terug kijken.

Vraag 1: Waarom worden er geen winkels, apotheken genoemd zoals in de oorspronkelijke ‘Eckpunten’? Is er qua EU regels iets knellend?

Vertrouwelijke gesprekken; doel is beter, bereikbaar als meer duidelijk wordt. Zonder experimentfase is dat niet mogelijk – ik kan helaas niet dieper ingaan op de vertrouwelijke gespreksinhoud.

Men begrijpt verschil tussen CSC’s toelaten en winkels toelaten voor aanpak zwarte markt. De infrastructuur om uit te rollen qua commercie is waarschijnlijk moeilijker, meer drempels, dan CSC’s.

Özdemir: doel is om zonder Bundesrat en EC wat mogelijk te maken, vandaar deze aanpak, snelle uitrol eerste fase. Kaders voor EC zijn er qua commercie; daarom ook dit jaar nog de uitrol voor de tweede fase.

Effecten op kwaliteit, prijs, THC percentage, aanbod op illegale markt wanneer er een legaal alternatief is via de clubs. Bij begin tweede fase uitgaan van verder terugdringen van

Vraag 2 door Charlotte Weijers: Wat hebben jullie meegenomen van het Nederlandse model, en wat neem je juist niet mee?

Ik ben bekend met de Nederlandse varianten. Er komen geen consumptieruimten, dat gaan we niet doen in de clubs. Kwaliteit, geen verontreiniging, geen gezamenlijke consumptie.
Zwarte import, onzekere kwaliteit, gezamenlijke consumptie.

Vraag 3 door Angelika Stark van Süddeutsche Zeitung: Experimentregio’s: hoe groot, hoeveel, wanneer, registraties?

Antwoord door Lauterbach: Na de zomer komen we met modelregio wetsontwerp. De opdracht vanuit Brussel heeft ons ten dele teleurgesteld; toch brengt het hoop – als we als veldstudie kunnen bouwen aan een EU brede oplossing, dan komt dat gelegen.

De grootte van de regio’s is daarom ook relevant; model locatie kan dan ook daadwerkelijk begrenst worden – enkel kweken wat geconsumeerd wordt.

Geen toeristen, andere beperkingen zullen in acht genomen worden gegeven een wetenschappelijk onderbouwde opzet.

Het hypothetische geval dat de president van Beijeren wil in het Frankische gebied een proef doen. Het antwoord zal dan zijn: de infrastructuur die we nu al voorstellen zal daar ook effectief ingezet worden.

Is Berlijn voorzien bijvoorbeeld? Helaas kunnen we nog niet dieper ingaan op de locaties – het ligt slechts aan de timing – we komen met alle details na de zomer, maar er moet dan ook een uitrolbare proef, wetenschappelijk onderbouwd beschikbaar zijn.

Vraag 4 door Jessen: Vraag voor Justitie, hoe zit het met amnestie? Bijvoorbeeld rijbewijsproblemen, verplichte keuringen? Wellicht kunt u antwoord geven Minister Lauterbach?

Ja, amnestieen zullen toegepast worden. Iets wat vanaf het moment van legalisering, decriminalisering niet meer strafbaar is, is voorzien om te schonen uit registraties.

Doorvragen: Helaas kan ik nog niet ALLE punten benoemen in detail zonder goedkeuring van de minister van Justitie. Verkeersovertredingen zijn wel als onderwerp qua paraplu meegenomen.

Vraag 5 aan Lauterbach en Özdemir: Hoe kunnen kinderen beter beschermd worden als we de boodschap melden ‘het is OK om cannabis te consumeren?’

Lauterbach: We maken een onderscheid tussen ‘signalen/boodschappen’ en daadwerkelijke veranderingen. Het laten inkrimpen, verdwijnen van de illegale handel zorgt er voor dat kinderen minder in contact kunnen komen met diens verkopers. Daarbovenop geldt dat de kans geminimaliseerd wordt dat kinderen in contact blijven met een leverancier van ook hardere drugs. De huidige aanpak werk niet en nog erger – de groep jongeren die een of meerdere drugs uitproberen is stijgende, jaar op jaar.

Özdemir: Hier enkele honderden meters vandaan, in het Görlitzer Park, daar is nu geen extra toezicht, bescherming van de jeugd onder het huidige stelsel van wet- en regelgeving als resultaat merkbaar. Dat moet dus anders. Dat horen we ook uit andere landen, de honger naar nieuwe oplossingen – we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar werkende toepassingen.

Vraag 6 door Sebastian Hult aan Lauterbach: Hoe stelt u zich een veilige kweek met 1000-2000 planten midden in de stad voor?

Er zullen deugdelijke plannen komen. Beveiliging en achtergrond controles voor de mensen die er gaan werken worden getoetst. De leverhoeveelheid van 50g voor 500 leden per maand als maximum is nog overzichtelijk, u kunt zelf uitrekenen hoeveel planten daarvoor nodig zijn. Cannabis Clubs, geen social Clubs, omdat het sociale aspect qua consumptie vervalt in ons ontwerp. Ook is het streven om de groei van de werkzame stoffen; in de afgelopen jaren tot een factor 50; beperken of terug te draaien.

Vraag 7 van Spiekermann (ZDF): U bent met deze voorstellen nog flink verwijderd van de ambities en voorstellen in uw coalitieplannen. Hoe gaat u dat gat overbruggen?

Antwoord Lauterbach: Vanochtend kort gesproken met partijen. Men heeft begrip voor de ontwikkelingen, ambitie ligt hoger, maar als basis met de bescherming van de jeugd als uitgangspunt en de schetsen zoals met de EC besproken, een ogenschijnlijk acceptabel resultaat.

Antwoord Özdemir: We willen iets veranderen, dat kan zo wel.

Doorvragen: Justitie, wat vindt die er van?

Lauterbach: Ik kan niet spreken voor de minister, die is namelijk op vakantie. Maar we hebben samengewerkt, de verschillende punten zoals genoemd en bekend gemaakt zijn gedekt door diens toezeggingen.

Özdemir: U heeft meegekregen dat we meermalen hebben moeten schuiven met bekendmakingen en deadlines. Ook de minister van Justitie vond het belangrijk dat we nu de hoogtepunten delen, zodat de plannen omgezet kunnen worden naar acties. Verdere vertraging is niet wenselijk. Minister is niet in staat om vandaag te komen omdat deze verder weg is.

In de basis zijn we het allemaal eens qua ontwerpen. Dank voor alle samenwerkingen met alle portfoliohouders, partijfracties.

Vraag 8: Spanningsveld tussen commercie en wetenschappelijk onderzoek? Verwacht u open onderzoek? Of is het gericht op een doel, bijvoorbeeld zoals het Nederlandse EGC, is het niet slagen van het experiment een optie?
Tweede vraag: Kunt u aangeven welke andere landen zoals u noemde interesse hebben in de uitkomsten van de plannen in Duitsland?

Antwoord: Lauterbach: Ja, dat is een optie, dat er geen bevredigend resultaat komt. Er komt dus een open onderzoek. Toch verwachten we goede resultaten. Ik geloof niet dat we slechts bij het eerste deel zullen blijven.

Vanwege de vertrouwelijke gesprekken met de EC kunnen we niet vertellen welke landen onze opzet volgen. Ik denk echter dat we voor een strafrecht-wijziging aan 7 instemmende lidstaten voldoende basis hebben voor de wijziging.

Özdemir stemt daarmee in, er is een suboptimale situatie qua rechtspositie; maar er is ruimte voor wijzigingen. Om het overzichtelijk te houden is daarom ook een horizon van 5 jaar afgesproken met alle partijen. Helaas kunnen we nu ook dus nog niet meer zekerheid voor de commercie leveren voor een landelijke uitrol. Knellend is dan nu ook nog dat er een open onderzoek is; dat betekent dus ook nog geen sluitende uitspraken.

Vraag 9 van Tagesspiegel over experiment regio’s: Betekent dat de aankoop in een bepaalde regio ook dwingt om daar te consumeren? Winkels, kunnen dat ook Apotheken zijn? Brussel, krijgen die nu een bericht?

Antwoord: We zijn er nog niet uit – dat komt ook pas na de zomer met zekerheid. Apotheken sluiten we nog niet uit, maar komt ook na de zomer preciezer aan bod. We willen daarbij het ontwerp van het onderzoek leidend laten zijn, zodat de antwoorden voor EU brede opzet toepasbaar worden.
Nu is er geen bericht qua commercie voor Brussel relevant – na de zomer, voor de tweede pijler wel.

Vraag 10 door Markmeier, Evangelische: Hoe ziet het politieke proces er uit?

Antwoord Lauterbach: De eerste pijler, voor het decriminaliseren van bezit, de kweek in clubs, thuisteelt, dat hoeft niet door de Bundesrat (Wetsvoorstel 1, verwacht eind april). Kan dat dan? Een opzet met kweek in clubverband zonder Bundesrat instemming? Ja, dat gaat het wel, dat kan.

En om terug te komen op de vraag van Tagesspiegel, de EC heeft voor het eerste wetsvoorstel ook geen bericht nodig, voor het 2e wel, dat naar verwachting na het zomerreces wordt gepresenteerd.

Vraag 11 door Politico:  THC grenswaarden toetsen voor toepasbaarheid voor Scheepsvaart, Luchtvaart en Straatverkeer. U noemt dat u dit gaat onderzoeken?

Antwoord Özdemir: We toetsen enkel de verkeersveiligheid; antwoorden komen nog, na onderzoek. We gaan geen alternatieve strafoplegging meer uitvoeren. Echter iemand die niet geschikt is of rijvaardig is vanwege onder invloed zijn, dat blijft niet toelaatbaar.

Vraag 12 door Sebastian Brotkorb, Apotheken Umschau: Edibles legaliseren? Hoe voorkomt u dat kinderen chocolade of bijvoorbeeld gummibeertjes met THC innemen?

Antwoord Lauterbach: Onderdeel van het onderzoek, of edibles een plek moeten krijgen in het product spectrum. Ik ben zelf skeptisch in het algemeen over dit producttype.

Nieuwe onderzoeksresultaten uit Canada geven echter een positief resultaat weer over verantwoorde consumptie (helaas is de bron nog onbekend, red.)

Antwoord Özdemir: Mensen vinden het lastig voor te stellen qua legalisering, krijgen veel vragen. Echter begrijp dat edibles de mildere vorm van consumptie zijn, ten opzichte van klassieke toepassing zoals roken.

Vraag 13 door Charlotte …, Ärzteblatt: Hoe zal kwaliteit bij clubs in beeld worden gehouden?

Antwoord Lauterbach: (helaas viel hier de stream tegen; beeld en geluid werden weer parallel getrokken en daardoor viel een deel tekst weg, red.) Producent, illegale handel stelt nu helemaal geen vragen bij kweek. Er worden dingen bijgemengd om hoger gewicht te krijgen. Hoe precies, daar gaan we uit komen, er is veel voorbeeldmateriaal beschikbaar. Details komen iets later.

Vraag 14 over Cannabis Clubs, geen Cannabis Social Clubs: Welke consumptieruimten bedoelde u eerder toen u die noemde?

Özdemir: De ruimten zullen vooralsnog niet geschikt zijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid – de fracties zijn er nog niet 100% uit of consumptie een plek krijgt in de clubs. Belangrijker is dat de illegale handel stopt.

Vraag 15 door Politico: Industriële hennep, is er nog iets voorzien voor de agrarische sector?

Antwoord Özdemir: Graag deze markten gescheiden houden, de minister van landbouw heeft onlangs nog de wijziging toegestaan van 0,2% naar 0,3%. Volgende stappen komen 1/7/2023; volgt u daar dan ook de ontwikkelingen vanuit de Bundestag.

Antwoord Lauterbach: Qua import, kunnen we snel de handel mogelijk maken? Misschien is er iets mogelijk dat er, mits strenge kwaliteitseisen, materiaal uit het buitenland kan komen. Nog niet definitief, de doelen zijn niet gewijzigd (qua veiligheid voor markt en consument) ten opzichte van de papieren van oktober.

Vraag 16 door Jung & Naiv: Beschermen van de jongvolwassenen, hoe gaan we om met de 16-17 jarigen? Zal de illegale handel zich niet concentreren op deze doelgroep? Welke maatregelen neemt u daarvoor? Buitenlandse productie, ziet u ruimte voor import in de legale markt in ontwerp van wetenschappelijke opzet?

Antwoord Lauterbach: Jeugd beter beschermen – de illegale handel is ten dele bestaand omdat de jeugd toegang heeft.

Özdemir: Preventie moet meer toegepast worden. Commerciële ketens, zoals bekend. Parallel ook in het EU kader intekenen. Waar mogelijk zal ook verkend worden of en hoe import een onderdeel van een ontwerp kan zijn.

Vraag 17 door Jung & Naiv: Is er een extra heffing?

Antwoord Lauterbach:

Voor de clubs en thuisteelt: Nee. De fiscus gaat geen effect ondervinden van dit stuk.

Voor de commercie: Ja, in het kader van de modelprojecten zal er een heffing plaatsvinden.

Vraag 18 door Jung & Naiv: In een onderzoek onder 64 miljoen mensen in VS blijkt dat er geen toename van psychosen is sinds legalisering in de diverse staten. Maakt u zich nog zorgen, minister Lauterbach, over een toename van het aantal psychosen door cannabisconsumptie?

Antwoord Lauterbach: Een toename van psychosen is niet verwacht, jongeren kunnen echter wel hogere kansen hebben op (blijvende) angststoornissen, depressie. Ik ga er van uit dat we bij legalisering eerder een afname gaan zien van psychosen, juist vanwege voorlichting en het opdrogen van toegang tot de illegale handel voor de jeugd. Ook omdat de kwaliteit van producten kan toenemen, schonere producten beschikbaar zijn.

Cannabis Industrie Awards 2023